Kunnanhallitus, kokous 30.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 131 Kutsuntalautakunnan edustajan nimeäminen ja muut kutsunnan järjestelyt

RauDno-2021-139

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Puolustusvoimien Pohjois-​Savon aluetoimisto pyytää 24.2.2022 lähettämällään kirjeellä kuntia nimeämään Asevelvollisuuslain 22 §:ssä mainitut kunnan edustajat ja heille riittävä määrä varaedustajia (vähintään kaksi varsinaista edustajaa kohti) kutsuntalautakuntaan. Kunnan edustajaa valittaessa pyydetään huomioimaan,​ että hänellä olisi kokemusta nuorten parissa työskentelystä (esim. sosiaalityöntekijä). Lautakunnan jäseniä nimettäessä pyydetään ottamaan huomioon heidän mahdollinen esteellisyys,​ niin ettei kutsunnanalaisissa ole heidän lähisukulaisiaan. Rautalammin ja Vesannon yhteiseen ​kutsuntatilaisuuteen ti 8.11.2022 Rautalammin seurakuntakodille tarvitaan yksi edustaja kustakin kunnasta. Kunnan edustajista ja heidän varamiehistään pyydetään ilmoittamaan nimi,​ osoite,​ sähköpostiosoite ja puhelinnumerot. Nimeämiset pyydetään Pohjois-​Savon aluetoimistoon 31.5.2022 mennessä.

Kunta tai seurakunta järjestää kahvitilaisuuden tai voi tarjota halutessaan myös lounaan kutsuntatilaisuuteen osallistuville. Kutsuntoihin osallistuvan henkilöstön tarkempi vahvuus ilmoitetaan kunnan edustajille myöhemmin lähetettävässä kirjeessä. 

Vuonna 2021 kutsuntalautakunnan jäsenenä oli etsivä nuorisotyöntekijä ja varalla nuoriso-​vapaa-​ajanohjaaja.  

 

 

 

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää valita vuoden 2022 kutsuntalautakunnan jäsenen ja kaksi varajäsentä. Kunta tarjoaa kutsuntakahvit kutsuvieraille sekä lounasruokailun kutsunnanalaisille.

Päätös

Kunnanhallitus valitsi kutsuntalautakunnan jäseneksi etsivä nuorisotyöntekijän ja varalle nuoriso/vapaa-aikaohjaaja.

Valmistelija

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 14.3.2022 valita vuoden 2022 kutsuntalautakunnan jäseneneksi etsivän nuorisotyöntekijän ja varalle nuoriso-/vapaa-aikaohjaajan. Puolustusvoimien Pohjois-​Savon aluetoimisto pyysi 24.2.2022 lähettämällään kirjeellä kuntia nimeämään Asevelvollisuuslain 22 §:ssä mainitut kunnan edustajat ja vähintään kaksi varsinaista edustajaa kohti kutsuntalautakuntaan.

Kutsuntatilaisuus järjestetään Rautalammin seurakuntatalolla 8.11. klo 9.00. Kunta päätti lisäksi tarjota kutsuntakahvit kutsuvieraille sekä lounasruokailun kutsunnanalaisille.

Puolustusvoimien Pohjois-Savon aluetoimisto pyytää kirjeellään 19.5. nimeämään lääkärit, jotka toimivat syksyn kutsunnoissa kutsuntalääkäreinä sekä ilmoittamaan heidän nimensä ja yhteystiedot Pohjois-Savon alutoimistolle. Kun samassa kunnassa on useamman kunnan kutsunnanalaisia,​ pyydetään terveyskeskuksia sopimaan keskenään kutsuntatilaisuudessa tarkastuksia suorittavasta lääkäristä. Vastaukset pyydetään 18.6.2022 mennessä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää valita kutsuntalautakuntaan lisäksi toisen varajäsenen. Lisäksi kunnanhallitus pyytää Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymää nimeämään kutsuntalääkärin ja hänen varahenkilönsä sekä sopimaan Vesannon kutsuntalääkärin kanssa, kumpi suorittaa terveystarkastukset kutsuntatilaisuudessa.

Päätös

Kunnanhallitus nimesi toiseksi varajäseneksi Janne Mensosen. Muilta osin ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan kunnanhallitus
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätöss voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.