Kunnanhallitus, kokous 27.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 165 Sivistys- ja hyvinvointijohtajan rekrytointi

RauDno-2022-374

Valmistelija

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Perustelut

Rautalammin kunnan sivistysosaston organisaatiorakennetta ollaan uudistamassa. Nykyisen rehtori-sivistysjohtajan irtisanouduttua virastaan avautui luonnollinen aika aloittaa organosaatiorakenteen uudistaminen tästä virasta.

Kunnanvaltuuston kokouksessa 14.6.2022  on sivistysjohtajan-lukion rehtorin virka päätetty lakkauttaa 1.8.2022 alkaen ja samalla perustaa uusi sivistys- ja hyvinvointijohtajan virka 1,8..2022 alkaen.

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja johtaa ja kehittää sivistystoimea osana Rautalammin kuntaorganisaatiota. Hän toimii sivistysosaston osastopäällikkönä ja on kunnan johtoryhmän jäsen. Tehtäviin kuuluvat lautakunnan esittelijän tehtävät, toimialan talousarvion valmistelu ja toiminnan raportointi, kuntastrategian toteuttaminen osastolla, henkilöstöjohtaminen yhdessä hallintokuntien esimiesten kanssa, HYTE-koordinaattorin tehtävät ja ehkäisevän päihdetyön toteuttaminen. Sivistystoimen toimialaan kuuluvat Rautalammilla sivistyspalveluiden hallinto, perusopetus, lukiokoulutus, varhaiskasvatus sekä kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi.

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä sivistystoimen osaaminen. Lisäksi aikaisempaa kokemusta julkisen hallinnon johtamisen tehtävistä sekä opetushallinnon tutkintoa arvostetaan virkaa täytettäessä. Viran hoidossa on eduksi myös asiakokonaisuuksien hahmottaminen, toimialojen tuntemus, lainopillinen osaaminen sekä riittävä talousosaaminen. Tehtävässä menestyminen edellyttää hyviä viestintä-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä kehittävää ja innostavaa työotetta.

Palkkaus on KVTES:n mukainen. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virassa sovelletaan 6 kk:n koeaikaa.

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää aloittaa sivistys- ja hyvinvointijohtajan rekrytoinnin 1.8. alkaen ja valitsee samalla rekrytoinnin valintatyöryhmän.

Päätös

Esittelijä muutti päätösesitystä: rekrytointi aloitetaan heti ja hakijoiden kysymyksiin vastataan sovittuina aikoina myös heinäkuun lomakautena.

Valintatyöryhmänä toimii kunnanhallitus ja henkilöstön edustajina Mervi Pulkkinen ja Taina Pärnänen.

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan kunnanhallitus
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätöss voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.