Kunnanhallitus, kokous 27.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 157 Oikarilan hallituksen jäsenten valinta

RauDno-2022-362

Valmistelija

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Perustelut

Rautalammin kunta omistaa Kiinteistö Oy Oikarilan Teollisuushallit -yhtiön koko osakekannan. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan yhtiön hallitus valitsee keskuudestaan. Kiinteistö Oy Oikarilan Teollisuushallit -yhtiön hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan aikaisemman käytännön mukaisesti kolme varsinaista jäsentä sekä yksi varajäsen.

Rautalammin kunnan konserniohjeen 10. kohdan mukaisesti hallituksella kollektiivina tulee olla toimialan asiantuntemuksen lisäksi riittävä talouden ja liiketoiminnan osaaminen sekä kyky ohjata toimitusjohtajaa yhteisölle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Myös kuntalain (2015/410) 47 § mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.

Rautalammin kunnan konserniohjeen 10. kohdan mukaisesti hallituksen jäsenehdokkaiksi tulee nimetä ja valita tasa-arvolain mukaisesti naisia ja miehiä. Lisäksi konserniohjeen mukaisesti hallituksen jäseniksi voidaan ehdottaa kuntakonsernin ulkopuolisia henkilöitä, mikäli se on kuntakonsernin kokonaisedun näkökulmasta perusteltua.

Kiinteistö Oy Oikarilan Teollisuushallit -yhtiön yhtiökokous pidetään 27.6.2022. Osakeyhtiölain mukaisesti uusien jäsenten toimikausi alkaa valinnasta päättävän yhtiökokouksen päättyessä ja samalla vanhojen hallituksen jäsenten toimikausi päättyy.

Yhtiön hallituksen kokoonpano perustuu tällä hetkellä vuoden 2017 kuntavaalien jälkeisiin valintapäätöksiin. Kuntavaalien siirtymisen johdosta niin sanottu vanha hallitus jatkoi toimikautta vuoden 2022 yhtiökokoukseen saakka.

 

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus tekee Kiinteistö Oy Oikarilan Teollisuushallit -yhtiön yhtiökokoukselle ehdotuksen kolmen jäsenen ja yhden varajäsenen nimittämisestä yhtiön hallitukseen.

 

Päätös

Kunnanhallitus esittää Kiinteistö Oy Oikarilan Teollisuushallit yhtiökokoukselle, että yhtiön  hallitukseen valitaan Päivi Heikkinen, Ari Weide ja Hannu Keinänen. Varajäseneksi ehdotetaan Assi Mensonen.

Tiedoksi

Oikarilan hallitus, valittavat jäsenet

Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan kunnanhallitus
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätöss voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.