Kunnanhallitus, kokous 25.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 303 Elinvoimatyöryhmän valinta

RauDno-2021-580

Valmistelija

  • Iiro Lyytinen, elinkeinoasiamies, iiro.lyytinen@rautalampi.fi

Perustelut

Kunnanhallitus päättää kokouksessaan 20.9.2021 nimetä valtuustokaudeksi alaisuudessaan toimivan elinvoimatyöryhmän, jossa luottamushenkilöiden lisäksi on edustus olennaisista sidosryhmistä.

Kunnanhallitus päätti, että ryhmään nimetään Matti Kärkkäinen, Anu Sepponen, Iiro Lyytinen, Jouni Juhala, Tytti Mård ja Senja Hallivuori.

Lisäksi ryhmään kutsuttiin edustajat Rautalammin nuorisovaltuusto RauNosta, Rautalammin Yrittäjät ry:stä, MTK:sta, Rautalammin Kulttuuriseurasta, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Rautalammin paikallisyhdistyksestä, Rautalammin Urheilijat ry:stä ja Rautalammin seurakunnasta. Eri yhteisöt ovat toimittaneet edustajiensa nimet kunnanhallitukselle seuraavasti:

Rautalammin nuorisovaltuusto Rauno: Hanna Korhonen

Rautalammin Yrittäjät ry: Heli Haukka

Rautalammin Kulttuuriseura ry: Tiina Vertainen

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Rautalammin paikallisyhdistys: Anni Pihl

Rautalammin Urheilijat ry: Janne Mensonen

Rautalammin seurakunta: Niina Leppänen

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää vahvistaa elinvoimaryhmän kokoonpanon. 

Päätös

Kunnanhallitus päätti, että elinvoimaryhmän kokoonpano valtuustokaudella 2021-2025 on seuraava:

Kunnahallituksen edustajat: Matti Kärkkäinen, Anu Sepponen, Iiro Lyytinen, Jouni Juhala, Tytti Mård ja Senja Hallivuori.

Rautalammin nuorisovaltuusto Rauno: Hanna Korhonen

Rautalammin seurakunta: Niina Leppänen

Rautalammin Yrittäjät ry: Heli Haukka

Rautalammin Kulttuuriseura ry: Tiina Vertainen

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Rautalammin paikallisyhdistys: Anni Pihl

Rautalammin Urheilijat ry: Janne Mensonen

Rautalammin seurakunta: Niina Leppänen

MTK Rautalampi: Minna Vauhkonen


Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan kunnanhallitus
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätöss voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.