Kunnanhallitus, kokous 24.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 104 iDiD infonäyttöviestintä osana Rautalammin kunnan sisäistä ja ulkoista viestintää

RauDno-2023-208

Valmistelija

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Perustelut

TAUSTAA :

Rautalammin kunnan viestinnän pääpaino on pitkään ollut  printtimediassa. Päivittäiseen viestimiseen on käytetty myös kunnan kotisivuja ja kunnan Facebook-sivua. Lisäksi on viestitty muilla sosiaalisen median tileillä ja perinteisillä ilmoitustauluilla. Tapahtuma-, kuulutus-, ilmoitus- ja kuntaviestintää kannattaa edelleen tehdä vastuullisessa ja luotettavassa printtimediassa, kuten esimerkiksi Sisä-Savon lehdessä, sillä kaikilla ei ole käytössä älypuhelinta tai internettiä.  

Tällä hetkellä ulkoisen viestinnän suunnitelmissa on myös henkilökohtaisen kuntakirjeen lähettäminen joka talouteen 2–3 kertaa vuodessa. Tästä on jo hyviä kokemuksia, sillä kuntaan muuttaville uusille asukkaille on vastaavia "terveisiä kunnasta" -kirjeitä lähetetty jo pitkään. Uusi kunta-ajattelu lähtee myös siitä, että kuntalaisten kohtaaminen on henkilökohtaisempaa ja yhteisöllisyyden tunnetta lisäävää. Uusien viestintä ja ilmoituskäytänteiden suunnittelua jatketaan kulttuuri- ja viestintäkoordinaattorin sekä viestintätyöryhmän kanssa. Tällä hetkellä on jo selvää, että viestintään, ilmoitteluun ja markkinointiin käytettävää panostusta on syytä kohdentaa tehokkaammin sekä monipuolistaa. Osana tätä kokonaisuutta on mietitty siirtymistä printistä digitaalisempaan ja saavuttavampaan suuntaan. Ratkaisuna sekä kunnan sisäisen viestinnän parantamiseen sekä ulkoisen paikallisen tiedottamisen parantamiseen ehdotetaan iDid infonäyttöjärjelmän käyttöönottoa. 

OfficeProsta Esa Ahtinen on esitellyt kunnalle iDid-infonäyttöjärjestelmää. Se on kotimainen ja helppokäyttöinen ja selainkäyttöinen järjestelmä, mihin on helppo integroida tiedostoja myös muista järjestelmistä, kuten esimerkiksi Wilmasta, Youtubesta, Facebookista ja lukuisista muista järjestelmistä.  IDID on nykyaikainen viestintäjärjestelmä, jonka on käyttöön ottanut Suomessa jo  yli 140 kuntaa. Järjestelmä on jo  tällä hetkellä käytössä myös lähes kaikissa SavoGrown alueen kunnissa.  Järjestelmä ei sido ketään yksittäistä henkilöä päivittämään sisältöä, vaan järjestelmän keskeinen etu on, että kaikkien eri käyttäjäryhmien on helppo lisätä ja jakaa sisältöä tähän järjestelmään. Järjestelmän käyttäminen on myös ilmaista. Osa sivuista päivittyy täysin automaattisesti ja osaa käyttäjät päivittävät tarpeen mukaan. Ratkaisu sisältää valmiita connectoreita jolloin sisältö päivittyy järjestelmistä automaattisesti, eikä sisältöä tarvitse erikseen päivittää. Sisältö on eri näytöillä osittain samanlainen, mutta esim. koulun sisällä on lisäksi koulun sisäiset tiedotusasiat.

Kunta parantaisi iDiD-sähköisellä ilmoitustaululla niin sisäistä kuin ulkoistakin viestintää, tiedon saavutettavuutta ja vaikuttavuutta. Sähköiset ilmoitustaulut ovat läsnä siellä, missä kuntalaisetkin: torilla, Matti Lohen koululla, keskuskeittiöllä, kirjastolla ja kunnanvirastolla sekä mahdollisesti lukiolla. Näiden kautta faktatieto välittyy nopeasti, myös vaaratilanteista tiedottaminen sujuu nopeasti ja yhtäaikaisesti. 

Jokaiseen kanavan (näytön) haltijat tuottavat omaan kanavaan siihen sopivaa sisältöä, mutta juttuja voi jakaa myös muille kanaville ristiin, esim. kirjaston aukioloaikoja, kunnan tiedotteita ja uutisia, valikoituja kuulumisia kouluilta, sekä vaikka Ylen sää ja uutisia. Lisäksi torin näytöllä voi markkinoida esimerkiksi vapaita tontteja, houkutella uusia asukkaita ja kertoa Rautalammin matkailusta ja muista palveluista. Tämä lisää elinvoimaa ja luo uudenlaisen ja  jatkuvasti esillä olevan viestintä- ja tiedotuskanavan kuntalaisille. 

Järjestelmäkoulutuksia järjestetään joka viikko ja haltuunotto onnistuu jo tunnin koulutuksen jälkeen.  Kokonaiskustannus on 470 eur /kk ilman alv. Veloitukseen kuuluvat laitteet järjestelmineen ja huolto. Vuositasolla noin 6 000 euron kustannusta voidaan pitää maltillisena kun verrataan summaa aikaisemmin jo pelkästään kohdentamattomaan painoprinttiin käytettyyn euromäärään.

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää tehostaa Rautalammin kunnan sisäistä ja ulkoista viestintää ja tekee sopimuksen iDID -Iinfonäyttöviestintäjärjestelmästä. Kustannukset katetaan jokaisen yksikön omasta talousarviosta.

Päätös

Päivi Heikkinen esitti, että sopimus tehdään vuoden määräajaksi. Ehdotusta kannattivat Anne Karhunen ja Sinikka Korhonen.

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu vastaehdotus, asiasta äänestetään. Ne , jotka kannattavat pohjaesitystä, äänestävät "jaa", ne, jotka kannattavat Päivi Heikkisen ehdotusta, äänestävät "ei".

Suoritetussa ännestyksessä pohjaesitystä kannattivat Matti Kärkkäinen ja Tuomo Hänninen. Päivi Heikkisen ehdotusta kannattivat Anne Karhunen, Sinikka Korhonen, Linda Nissinen, Päivi Heikkinen ja Tiina Puranen.

Puheenjohtaja totesi, että Päivi Heikkisen ehdotus tuli päätökseksi äänin 5-2.

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan kunnanhallitus
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätöss voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.