Kunnanhallitus, kokous 24.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Sivistysosaston 2%:n säästövelvoite talousarvioista

RauDno-2020-83

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on 20.1.2020 pidettävässä kokouksessa päättänyt edellyttää hallintokunnilta 2% säästäjä vuoden 2020 talousarviosta. Säästövelvoitteen taustalla on kunnan haasteellinen taloustilanne, joka jo budjetointivaiheessa on alijäämäinen. 

Sivistysosaston osalta 2% säästövelvoite tarkoittaisi noin 120 000€ säästöjä vuoden 2020 talousarvion menoista. Sivistysosaston yksiköt ova tarkastelleet talousarvion 2020 menoja ja pyrkineet etsimään vaadittu säästö. Vaadittuun 2% säästöön osaston osalta emme kuitenkaan tule pääsemään.

Sivistyslautakunta toteaa, että sivistysosaston osalta 2% säästötavoitte tämän vuoden talousarviosta tarkoittaisi yt-menettelyjen käynnistämistä. Budjettia karsittiin jo valmisteluvaiheessa ja olemme vuoden 2020 osalta varautuneet tämänhetkisiin henkilöstömenoihin.  Sivistysosasto on työvoimavaltainen ja kunnan työntekijöistä noin puolet työskentelee sivistysosastolla. Henkilöstömitoitus sivistysosastolla on jo valmiiksi tiukka tämänhetkisen palvelurakenteen mukaisen toiminnan järjestämiseen.  

Sivistysosasto ehdottaa kunnanhallitukselle, että osaston käyttömenoista säästetään 1% seuraavalla yskikkökohtaisella jaolla: 

Sivistyksen hallinto

- Koulutus 500€

Lukio

- Tuntikehyksestä vähennetään 3 kurssi = 9000€

Perusopetus

- Oppisopimuspaikat jätetään täyttämättä = 19 400€

- Koulutusmäärärahaa leikataan = 1900€

Varhaiskasvatus

- Rautalampilisän lakkautus 15 000€

Vapaa-aikatoimi

- Nuorisotyön toimintaraha 3500€

Kirjasto

- Puhelinvaihteen lakkauttaminen 900€

- Aineisto 1100€

Kulttuuritoimi

- Vuoden 2020 osalta kulttuurikoordinaattorin palkkamenoissa tullaan säästämään yhden kuun palkkaa vastaava summa eli noin 1600€

Säästöjen yhteenlaskettu summa on 52 900€. Säästöjen pitkäaikaisia vaikutuksia henkilöstön hyvinvointiin ja palvelujen kehittämiseen on vaikea arvioida.

 

Säästöjen lisäksi sivistysosasto valmistelee väestöennusteen ja kuntastrategian pohjalta sivistysosaston 2- ja 5-vuotisstrategian talouden tasapainottamiseksi. Otamme suunnitelmassa huomioon muun muassa seuraavat seikat: lasten syntyvyyden kehityksen, koulujen oppilasmäärän kehityksen, päivähoidon lapsilukumäärän kehityksen ja kirjaston digitalisaation, vapaa-aikatoimen kehittämissuunnitelman ja kulttuuritoimen kehittämissuunnitelman. Pyrimme strategiassa etenemään kustannustehokkuus edellä, mutta samalla varmistamme palveluiden laadun ja turvallisuuden sekä kunnan vetovoimaisuuden. Käymme läpi virka- ja työntekijärakenteen ja tehostamme toimiamme. 

 

 

 

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle sivistysosaston säästökohteet ja 2- ja 5- vuotisstrategian valmistelun hyväksyttäväksi. 

Päätös

Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle sivistysosaston säästökohteet ja 2- ja 5- vuotisstrategian valmistelun hyväksyttäväksi.

 

Heikki Jaamalainen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17.55

Valmistelija

  • Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Perustelut

Rautalammin kunnanvaltuusto on kokouksessaan 17.12.2019 § 90 hyväksynyt vuoden 2020 talousarvion. Esitykseen sisältyi 2 %:n menojen karsinta kaikilla toimialoilla, sisältäen myös ostopalvelut ja avustukset. Toimialojen tuli tammikuussa
2020 esittää käyttösuunnitelmissaan, miten säästöt toteutetaan.

Sivistysosaston osalta 2% säästövelvoite tarkoittaisi noin 120 000€ säästöjä vuoden 2020 talousarvion menoista. Sivistysosaston yksiköt ovat tarkastelleet talousarvion 2020 menoja ja pyrkineet etsimään vaadittut säästöt. Vaadittuun 2 %:n säästöön  sivistysosasto ei kuitenkaan tule pääsemään.

Sivistyslautakunta toteaa,​ että sivistysosaston osalta 2% säästötavoitte tämän vuoden talousarviosta tarkoittaisi yt-​menettelyjen käynnistämistä. Budjettia karsittiin jo valmisteluvaiheessa ja olemme vuoden 2020 osalta varautuneet tämän hetkisiin henkilöstömenoihin. Sivistysosasto on työvoimavaltainen ja kunnan työntekijöistä noin puolet työskentelee sivistysosastolla. Henkilöstömitoitus sivistysosastolla on jo valmiiksi tiukka tämän hetkisen palvelurakenteen mukaisen toiminnan järjestämiseen.  

Sivistysosasto ehdottaa kunnanhallitukselle,​ että osaston käyttömenoista säästetään 1% seuraavalla yskikkökohtaisella jaolla: 

Sivistyksen hallinto

-​ Koulutus 500 €

Lukio

-​ Tuntikehyksestä vähennetään 3 kurssi = 9 000 €

Perusopetus

-​ Oppisopimuspaikat jätetään täyttämättä = 19 400 €

-​ Koulutusmäärärahaa leikataan = 1 900 €

Varhaiskasvatus

-​ Rautalampilisän lakkautus 15 000€

Vapaa-​aikatoimi

-​ Nuorisotyön toimintaraha 3 500 €

Kirjasto

-​ Puhelinvaihteen lakkauttaminen 900 €

-​ Aineisto 1 10 0€

Kulttuuritoimi

-​ Vuoden 2020 osalta kulttuurikoordinaattorin palkkamenoissa tullaan säästämään yhden kuun palkkaa vastaava summa eli noin 1 600 €

Säästöjen yhteenlaskettu summa on 52 900 €. Säästöjen pitkäaikaisia vaikutuksia henkilöstön hyvinvointiin ja palvelujen kehittämiseen on vaikea arvioida.

Säästöjen lisäksi sivistysosasto valmistelee väestöennusteen ja kuntastrategian pohjalta sivistysosaston 2-​ ja 5-​vuotisstrategian talouden tasapainottamiseksi. Otamme suunnitelmassa huomioon muun muassa seuraavat seikat: lasten syntyvyyden kehityksen,​ koulujen oppilasmäärän kehityksen,​ päivähoidon lapsilukumäärän kehityksen ja kirjaston digitalisaation,​ vapaa-​aikatoimen kehittämissuunnitelman ja kulttuuritoimen kehittämissuunnitelman. Pyrimme strategiassa etenemään kustannustehokkuus edellä,​ mutta samalla varmistamme palveluiden laadun ja turvallisuuden sekä kunnan vetovoimaisuuden. Käymme läpi virka-​ ja työntekijärakenteen ja tehostamme toimiamme. 

Sivistyslautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle sivistysosaston säästökohteet ja 2-​ ja 5-​ vuotisstrategian valmistelun hyväksyttäväksi. 

 

 

 

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää osaltaan  hyväksyä sivistyslautakunnan esityksen säästökohteista ja esittää edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. Sivistyslautakunnan tulee esittää 2- ja 5-vuotisstrategiat vuoden 2020 aikana siten, että strategioiden vaikutukset voidaan huomioida vuoden 2021 budjetissa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Asiantuntijana kuultiin sivistysjohtaja Olli Lipposta.


Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan kunnanhallitus
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätöss voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.