Kunnanhallitus, kokous 24.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Perusturvaosaston säästötavoitteen (2%) toteuttaminen

RauDno-2020-57

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perustelut

Rautalammin kunnanvaltuusto on kokouksessaan 17.12.2019 § 90 esittänyt perusturvaosaston talousarviomenoihin 2 %:n karsinnan, sisältäen ostopalvelut ja avustukset.

Perusturvaosastolla on valmisteltu menojen karsintaa ja valmisteltua esitystä on käsitelty myös talouden tasapainottamistyöryhmässä. Esitys menojen karsinnasta on:

Kp                
3260 Kokkatoiminnan ohjaajan 50% toimi täyttämättä (palkka ja sivukulut) 17783
3320 Pakolaisohjaaja 6kk työlomalla (palkka ja sivukulut)   20723
3700 Kehitysvammaisten kuntoutus ja päivätoiminta Vaalijala   5000
3700 Kehitysvammaisten kuntoutus ja päivätoiminta muut   4000
3310 Lastensuojelun avohuolto varattu 25000€       5000
3326 Lasten ja perhepalvelut shl varattu 2000     1000
3641 Mielenterveys- ja päihde asumispalvelut, varattu 438 923    30000
3360 Henkilökohtainen apu varattu 250 000       30000
3812 täydentävä tt-tuki varattu 20 t, toteuma        2000
3813 ehkäisevä tt-tuki, varattu 3200         1000
3816 työmarkkinatuen kuntaosuus, varattu 90 t      10000
3818 pakolaisten täydentävä tt-tuki varattu 10t      4000
3818 pakolaisten ehkäisevä tt-tuki, varatttu 1000     500
3270 keittiö, luovutaan kalliimmista raaka-aineista     5000
3630 Iäkkäiden palveluasumisen ostot, varattu 944t     20000
3720 vanhusten perhehoito         13000
              yht. 169006


Säästöillä on negatiivisia vaikutuksia kaikkien asiakasryhmien palvelutasoon ja -laatuun. Osalla säästöistä on vaikutusta myös muihin kunnan palveluihin, kuten perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen. Säästötavoitteiden toteutuminen edellyttää sitä, että muiden osastojen tekemien säästöjen vaikutus ei johda kustannuksiin sosiaalipalveluissa. Iäkkäiden palveluasumisen ostojen vähentäminen sisältää riskin terveydenhuollon palveluiden käytön lisääntymiseen, mikäli kotihoidossa ei onnistuta ympärivuorokautisella kotihoidolla tukemaan yhä pidempään jatkuvaa kotona asumista.

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy esitetyt leikkaukset perusturvan talousarvioon ja esittää ne kunnanhallitukselle ja mahdollisesti myöhemmin valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perustelut

Rautalammin kunnanvaltuusto on kokouksessaan 17.12.2019 § 90 hyväksynyt vuoden 2020 talousarvion. Esitykseen sisältyi 2 %:n menojen karsinta kaikilla toimialoilla, sisältäen myös ostopalvelut ja avustukset. Toimialojen tuli tammikuussa
2020 esittää käyttösuunnitelmissaan, miten säästöt toteutetaan.

Perusturvalautakunnan esitys menojen karsinnasta on:

Kp                
3260 Kokkatoiminnan ohjaajan 50% toimi täyttämättä (palkka ja sivukulut) 17783
3320 Pakolaisohjaaja 6kk työlomalla (palkka ja sivukulut)   20723
3700 Kehitysvammaisten kuntoutus ja päivätoiminta Vaalijala   5000
3700 Kehitysvammaisten kuntoutus ja päivätoiminta muut   4000
3310 Lastensuojelun avohuolto varattu 25000€       5000
3326 Lasten ja perhepalvelut shl varattu 2000     1000
3641 Mielenterveys-​ ja päihde asumispalvelut,​ varattu 438 923    30000
3360 Henkilökohtainen apu varattu 250 000       30000
3812 täydentävä tt-​tuki varattu 20 t,​ toteuma        2000
3813 ehkäisevä tt-​tuki,​ varattu 3200         1000
3816 työmarkkinatuen kuntaosuus,​ varattu 90 t      10000
3818 pakolaisten täydentävä tt-​tuki varattu 10t      4000
3818 pakolaisten ehkäisevä tt-​tuki,​ varatttu 1000     500
3270 keittiö,​ luovutaan kalliimmista raaka-​aineista     5000
3630 Iäkkäiden palveluasumisen ostot,​ varattu 944t     20000
3720 vanhusten perhehoito         13000
              yht. 169006


Säästöillä on negatiivisia vaikutuksia kaikkien asiakasryhmien palvelutasoon ja -​laatuun. Osalla säästöistä on vaikutusta myös muihin kunnan palveluihin,​ kuten perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen. Säästötavoitteiden toteutuminen edellyttää sitä,​ että muiden osastojen tekemien säästöjen vaikutus ei johda kustannuksiin sosiaalipalveluissa. Iäkkäiden palveluasumisen ostojen vähentäminen sisältää riskin terveydenhuollon palveluiden käytön lisääntymiseen,​ mikäli kotihoidossa ei onnistuta ympärivuorokautisella kotihoidolla tukemaan yhä pidempään jatkuvaa kotona asumista.

Ehdotus

Esittelijä

 • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä perusturvalautakunnan esityksen säästökohteista ja esittää niitä edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Asiantuntijana kuultiin perusturvajohtaja Kirsi Solmaria.


Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
 • kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valistusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallivalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

            Itä-Suomen hallinto-oikeus

            PL 1744 (Minna Canthin katu 64)

            70101 KUOPIO

            Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi

            Faksinumero: 029 56 42501

            Puhelinnumero:029 56 42500

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 • päätös, johon muutosta haetaan
 • miltä kohdin päätökseen haetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta haetaan

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on littettävä:

 • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennettynä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.