Kunnanhallitus, kokous 24.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Maanvuokraus DNA Oy:lle, Turkkilanvuori, 686-408-18-341 (osa)

RauDno-2020-94

Valmistelija

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

DNA Oy:llä on suunnitteilla rakentaa n. 50 metriä korkea harustamaton ristikkomasto sekä noin 10 m2 telerakennus Rautalammin vesitornin alueelle,​ Turkkilanvuorelle. Uudella tukiasemalla korvataan vesitornin katolla sijaitseva masto.

DNA Oy tarvitsee kyseisille rakennuksille noin 400 neliön alueen. Kyseinen tukiasema suunnitellaan siten,​ että se soveltuu myös muille operaattoreille.

Maston sijainnissa on huomioitu alamäkiluisteluradan tarvitsema tilavaraus.

Vuokra-​aika on 20 vuotta ja vuokra on 900,​00 € vuodessa. Vuokra maksetaan vuosittain.

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle,​ että DNA Oy:lle vuokrataan Turkkilanvuoren alueelta (686-​408-​18-​341) 400 neliömetrin kokoinen alue harustamattoman ristikkomaston ja siihen liittyvien rakennelmien rakentamista varten 900,​00 euron vuosittain maksettavaa korvausta vastaan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää vuokrata DNA Oy:lle Turkkilanvuoren alueelta (686-​408-​18-​341) 400 neliömetrin kokoinen alue harustamattoman ristikkomaston ja siihen liittyvien rakennelmien rakentamista varten 900,​00 euron vuosittain maksettavaa korvausta vastaan. Kunta laskuttaa vuokran vuosittain.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan kunnanhallitus
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätöss voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.