Kunnanhallitus, kokous 24.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Maanvuokrasopimuksen muutos, 686-406-17-51

RauDno-2019-718

Valmistelija

  • Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Perustelut

Rautalammin kunta on vuokrannut 1.11.1989 alkaen 4 000 m2:n suuruisen määräalan Rantala-tilasta 686-406-17-51 Kerkonkoskella matkailua ja virkistystoimintaa palveleviin tarkoituksiin. Vuokra-alue sijaitsee osoitteessa Repolantie 11, 77930 Kerkonjoensuu. 

Vuokrasopimuksen muutoksella 16.7.2001 vuokra-aikaa on pidennetty siten, että se päättyy 31.10.2031, kuitenkin niin, että 1.11.2019 vuokran määrä määritellään uudelleen. Vuonna 2018 vuokra on ollut 736,42 € vuodessa. 

Vuokraoikeus ja vuokramaalla olevat rakennukset vesi- ja viemäriliittymineen (laitostunnus 686-406-17-51-L1) ovat siirtyneet Kerkonkosken Keitaalta Kivisalami Oy:lle. Samalla myyjä on siirtänyt Savon Voima Oyj:n kanssa solmittuun liittymissopimukseen perustuvat oikeutensa ostajalle ilman eri korvausta. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus toteaa maanvuokrasopimuksen siirtymisen Kivisalami Oy:lle ja päättää vuokran määrän 1.3.2020 alkaen. 

Päätös

Kunnanhallitus totesi maavuokrasopimuksen siirtymisen Kivisalami Oy:lle ja päätti vuokran määräksi 743,97 euroa 1.3.2020 alkaen.

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan kunnanhallitus
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätöss voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.