Kunnanhallitus, kokous 24.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Lausunto koskien Savon koulutuskuntayhtymän toiminnan kehittämistä

RauDno-2020-97

Valmistelija

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Perustelut

Savon koulutuskuntayhtymän perussopimuksen 20 §:n mukaisesti taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava riittävän ajoissa tilaisuus esitysten tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi ja sopeuttamiseksi jäsenkuntien toiminnallisiin tavoitteisiin ja taloudellisiin mahdollisuuksiin. 

Kuntayhtymä pyytää jäsenkuntia antamaan näkemyksensä kuntayhtymän toiminnan kehittämisessä huomioitaviksi asioiksi 28.2.2020 mennessä. Nykyinen talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2020 - 2022 on oheisena liitteenä. Valmistautuminen vuosien 2021 - 2023 taloussuunnitelmaan käsittää myös yritysten, opiskelijoiden ja muiden sidosryhmien kuulemiset ja näkemysten kokoamiset kuntayhtymän hallituksen ja valtuuston käsittelyä varten.

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)        

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta 

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus esittää lausuntonaan seuraavaa:

Savon koulutuskuntayhtymän perustehtävänä on lisätä nuorten ja aikuisten osaamista, vastata alueen työelämän osaamistarpeisiin ja kehittää alueen työelämää sekä edistää kansainvälistymistä, työllisyyttä, yrittäjyyttä ja hyvää elämää. Oppimispalvelujen tulosalueella koulutusta järjestetään kahdeksassa osaamispoolissa: hyvinvointi, liikenne, liiketalous, lukio, matkailu ja ravitseminen, metsä, maatalous ja puutarha, rakentaminen, sähkö ja turvallisuus sekä teollisuus.

Rautalammin kunta pitää tärkeänä, että etenkin nuoria sitoutetaan kotiseudulleen ja Pohjois-Savon alueelle. Näin turvaamme osaajien saatavuuden ja alueen elinvoimaisuuden. Sitouttamista edistetään muun muassa työharjoitteluiden, opinnäytetöiden sekä oppisopimusopiskelun kautta. Toisen asteen opetusta tulisi tarkastella myös kokonaisuutena ja siksi Rautalammin kunta haluaa korostaa ammatillisen opetuksen ja lukio-opetuksen yhteistyön merkitystä ja sen tiivistämistä. Toiminnan kehittämiseksi Rautalammin kunta esittää Sakkylle kokeiltavaksi atto-aineiden (ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat) sekä muiden teoriatuntien opetukseen osallistumista etäyhteyden avulla. Kunta tarjoaisi opiskeluun tilan, yhteydet, opiskeluyhteisön (lukiolaiset) sekä muut fasiliteetit opiskelijoiden käyttöön. Toisin sanoen opiskelija voisi osallistua Rautalammilta käsin Sakkyn tarjoamiin opetuksiin niiltä osin, jolloin se on mahdollista. Etäyhteysopiskelun avulla voidaan vaikuttaa myönteisesti opiskelijoiden opiskelumotivaatioon sekä myös ehkäistä mahdollisia opiskeluiden keskeyttämisiä. Rautalammin kunta lähtee mielellään myös pilotoimaan ko. kokeilua yhdessä Sakkyn kanssa

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan kunnanhallitus
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätöss voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.