Kunnanhallitus, kokous 24.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Kunnan omistamien aravaosakehuoneistojen sekä vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrantarkaistukset 1.5.2020

RauDno-2019-138

Valmistelija

  • Pirkko Annala, hallintosihteeri, pirkko.annala@rautalampi.fi

Perustelut

Kunnan osittain omistamissa taloissa sen tulee aravavuokra-​asuntojen omistajana vahvistaa neliövuokrat,​ jotka määritellään omakustannusperiaatteen mukaisesti. Kunnassa on tehty Aoy Tiinarin osalta vuokrantarkistuslaskelma.

Myös vapaa-​rahoitteisten vuokra-​asuntojen vuokrantarkistukset tulee hyväksyä. Ne perustuvat vuokrasopimusten mukaisesti asumisen kuluttajahintaindeksin muutokseen. Näissä indeksi nousi edelliseen vuoteen verrattuna indeksikertoimella 1,​0119 mikä nostaa hieman kuukausivuokrien määrää.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää 1.5.2020 lukien:

1. pitää aravavuokratalo Tiinarin neliövuokrat ennallaan (9,​86 €/m2).

2. tehdä vapaarahoitteisten vuokra-​asuntojen kuukausivuokriin asumisen kuluttajahintaindeksin vuosimuutoksen mukaiset tarkistukset.

3. As Oy Lassilanrannan vuokra-​asuntojen hinnankorotuksessa sekä As Oy Noukkalammin asunnon 12 vuokrantarkastuksessa huomioidaan indeksikorotuksen lisäksi asunnoissa tehdyt remontit. 

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan kunnanhallitus
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätöss voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.