Kunnanhallitus, kokous 24.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Kulttuuri - ja viestintäkoordinaattorin tehtävän täyttölupa

RauDno-2020-92

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Perustelut

Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori on irtisanoutunut tehtävästään. Työsuhde päättyy helmikuun loppuun. 

 

Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattorin työnkuva (päivitetty 1/2020)

 

Viestintäkoordinaattorin tehtäviin kuuluu:

Viestintäkoordinaattori vastaa

 • kampanjasuunnittelusta ja käytännön toteutuksesta
 • päivittäisistä käytännön viestintätehtävistä 
 • viestintä ja markkinointisuunnitelmien jalkauttamisen koordinoinnista eri toimialoille
 • kunnassa tapahtuvan viestinnän kehittämisestä ja koordinoinnista yhdessä muiden viestintää toteuttavien tahojen kanssa
  • viestinnän asiantuntijarooli, tiedottaminen, verkkoviestintä ja sosiaalinen media
 • nettisivujen kehittämisen johtamisesta

 

Viestintäkoordinaattori toimii asiantuntijaroolissa seuraavissa tehtävissä: 

 • kunnan kokonaisviestinnän kehittäminen
  • Viestintä -käsitteen avaaminen
  • Linjauksien ja reunaehtojen luominen yhdessä johtoryhmän kanssa
  • Osastokohtaisen viestinnän kehittäminen yhdessä osastojen viestintävastaavien kanssa
 • viestintä ja markkinointisuunnittelu
 • asiakaspalvelun ja asiakasviestinnän kehittäminen

 

 

Kulttuurikoordinaattorin tehtäviin kuuluu

 • kunnassa tapahtuvan kulttuuritoiminnan koordinointi ja kehittäminen
 • kolmannen sektorin kulttuuritoiminnan aktivointi ja tukeminen
 • kunnan kulttuuripalvelujen tuottaminen
 • kulttuurin tiedottamisesta, viestinnästä ja markkinoinnista vastaaminen
 • yhteistyö yhdistysten, yhteisöjen ja harrastajien sekä kulttuurialan ammattilaisten ja muiden kulttuuritoimintaa järjestävien organisaatioiden kanssa
 • kunnan virallisten juhlien järjestämisestä vastaaminen
 • Pestuumarkkinoiden ohjelman ja kunnan järjestämä ohjelman koordinointi sekä tapahtuman viestinnästä ja markkinoinnista vastaaminen
 • kirjaston näyttelytoiminnan organisointi
 • yhteistyö Rautalammin museon kanssa
 • Rautalammin kunnan monimuotoisen kulttuurin vaaliminen

 

 

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Sivistyslautakunta päättää hakea kulttuuri- ja viestintäkoordinaattorin tehtävän täyttölupaa 1.3.2020 alkaen. 

Päätös

Sivistyslautakunta päättää hakea kulttuuri- ja viestintäkoordinaattorin tehtävän täyttölupaa 1.3.2020 alkaen.

Valmistelija

 • Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Perustelut

Kulttuuri-​ ja viestintäkoordinaattori on irtisanoutunut tehtävästään. Työsuhde päättyy helmikuun loppuun. 

Kulttuuri-​ ja viestintäkoordinaattorin työnkuva (päivitetty 1/2020)

Viestintäkoordinaattorin tehtäviin kuuluu:

Viestintäkoordinaattori vastaa

 • kampanjasuunnittelusta ja käytännön toteutuksesta
 • päivittäisistä käytännön viestintätehtävistä 
 • viestintä ja markkinointisuunnitelmien jalkauttamisen koordinoinnista eri toimialoille
 • kunnassa tapahtuvan viestinnän kehittämisestä ja koordinoinnista yhdessä muiden viestintää toteuttavien tahojen kanssa
  • viestinnän asiantuntijarooli,​ tiedottaminen,​ verkkoviestintä ja sosiaalinen media
 • nettisivujen kehittämisen johtamisesta

Viestintäkoordinaattori toimii asiantuntijaroolissa seuraavissa tehtävissä: 

 • kunnan kokonaisviestinnän kehittäminen
  • Viestintä -​käsitteen avaaminen
  • Linjauksien ja reunaehtojen luominen yhdessä johtoryhmän kanssa
  • Osastokohtaisen viestinnän kehittäminen yhdessä osastojen viestintävastaavien kanssa
 • viestintä ja markkinointisuunnittelu
 • asiakaspalvelun ja asiakasviestinnän kehittäminen

Kulttuurikoordinaattorin tehtäviin kuuluu

 • kunnassa tapahtuvan kulttuuritoiminnan koordinointi ja kehittäminen
 • kolmannen sektorin kulttuuritoiminnan aktivointi ja tukeminen
 • kunnan kulttuuripalvelujen tuottaminen
 • kulttuurin tiedottamisesta,​ viestinnästä ja markkinoinnista vastaaminen
 • yhteistyö yhdistysten,​ yhteisöjen ja harrastajien sekä kulttuurialan ammattilaisten ja muiden kulttuuritoimintaa järjestävien organisaatioiden kanssa
 • kunnan virallisten juhlien järjestämisestä vastaaminen
 • Pestuumarkkinoiden ohjelman ja kunnan järjestämä ohjelman koordinointi sekä tapahtuman viestinnästä ja markkinoinnista vastaaminen
 • kirjaston näyttelytoiminnan organisointi
 • yhteistyö Rautalammin museon kanssa
 • Rautalammin kunnan monimuotoisen kulttuurin vaaliminen

Sivistyslautakunta on päättänyt hakea kulttuuri-​ ja viestintäkoordinaattorin tehtävän täyttölupaa kunnanhallitukselta 1.3.2020 alkaen. 

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää myöntää kulttuuri- ja viestintäkoordinaattorin tehtävän täyttöluvan 1.3.2020 alkaen. 

Päätös

Asia jätettiin pöydälle lisäselvityksiä varten.

Asiantuntijana kuultiin sivistysjohtaja Olli Lipposta.


Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan kunnanhallitus
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan
 • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätöss voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.