Kunnanhallitus, kokous 24.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Hallinto-osaston säästötavoitteen (2%) toteuttaminen

RauDno-2020-106

Valmistelija

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 17.12.2019, että toimialoilta tullaan edellyttämään 2 % menoleikkaus vuoden 2020 menoihin. Suunnitelma tämän toteuttamisesta  tulee esittää heti alkuvuodesta. Päätöksen mukaan menoleikkaus koski myös ostopalveluita ja avustuksia.

Hallinnon vastuualueeseen kuuluvat kustannuspaikat 130 tilintarkastus, 18 kunnanvaltuusto ja - hallitus, 170 yleishallinto ja 180 taloushallinto. Vuoden 2020 talousarvio on valmisteltiin  tiukaksi, säästöjä ei ollut mahdollista löytää ilman, että sillä ei olisi vaikutusta toimintaan.

5102 asiantuntijapalvelut, karsittu 5 200 euroa

5109 koulutus, karsittu 1 800 euroa

5140 matkustus- ja kuljetus 1 500 euroa

4010 työllistettyjen palkat 5 000 euroa

4061 luottamushenkilöiden kokouspalkkiot 3 000 euroa, 4062 viranhaltijoiden kokouspalkkiot 1 000 euroa

6080 muut avustukset yhdistyksille 3 700 euroa

5139 majoitus- ja ravitsemus 500 euroa

5301 kalusto 2000 euroa

5100-5316 painatukset ja ilmoitukset, toimistotarvikkeet, posti- ja tele ym. 3 900 euroa 

5142 sosiaali- ja terveyspalvelut 2 500 euroa

Säästöjen saavuttaminen edellyttää mm. että kokouksia pystytään hiukan vähentämään, velvoitetyöllistettäviä ei tule vuonna 2020, kulukuri säilyy kaikessa toiminnassa, osallistutaan vain pakollisiin koulutuksiin jne. Yhteensä säästöt ovat 30 100 euroa.

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä esitetetyt säästökohteet ja esittää niitä edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

Asiantuntijana kuultiin hallintojohtaja Merja Koivula-Laukkaa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan kunnanhallitus
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätöss voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.