Kunnanhallitus, kokous 24.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Elinvoimalautakunnan säästötavoitteen (2%) toteuttaminen

RauDno-2020-71

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Iiro Lyytinen, elinkeinoasiamies, iiro.lyytinen@rautalampi.fi

Perustelut

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 17.12.2019 hyväksynyt vuoden 2020 talousarvion. Samalla valtuusto on hyväksynyt toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja päämäärät sekä mittarit vuodeksi 2020.

Toimielinten tulee toimittaa 20.2.2020 mennessä käyttösuunnitelmien hyväksymistä koskevat päätökset taloushallintoon. Samalla tulee esittää vastuualueiden 2 % menoleikkauksen toteuttamissuunnitelma. Lisäksi lautakuntien tehtävänä on tehdä tarvittavat päätökset laskujen ja tositteiden hyväksyjistä ja määritellä heidän hyväksymisoikeutensa, mm. sen mihin määrärahoihin heillä on käyttöoikeis. Laskun vastaanottaja ja hyväksyjä eivät voi olla sama henkilö. Maksumääräyksen antajan tulee olla eri henkilö kuin laskun hyväksyjän.

Laskujen vastaanottajat ja hyväksyjät

Laskut vastaanottaa ja hyväksyy elinkeinoasiamies tai maaseutuasiamies. Laskut hyväksyy kunnanjohtaja tai hallintojohtaja. Hyväksymisoikeus kattaa kaikki elinkeinotoimen alaiset kustannuspaikat talousarvion mukaisten määrärahojen puitteissa.

Toimeenpanosuunnitelma ja suunnitelma 2 % menoleikkauksista

Elinvoimalautakunnan vuoden 2020 euromääräinen muodostuu seuraavasti:

Toimintakate TA2020 Muutos % Leikattu Muutos %
1600 Elinvoima hallinto 36 481,00 -8 % 36 481,00 0 %
1612 Yrittäjäkoulutus ja -kasvatus        
1615 Kampanjat/markkin. ja avustuks. 17 800,00 -12 % 16 000,00 - 10 %
1617 Elinkeino toimenpiteet 16 000,00 0 % 16 000,00 0 %
1618 Luontomatkailun koord.hanke        
1619 Työtä osuuskunnasta -hanke        
1620 Ruokaelämyksiä -hanke        
1621 Kiehtova maisema -hanke        
1622 SavoGrow ja EU-hankkeet 156 000,00 8 % 156 000,00 0 %
1624 Yhteishankeosuudet 12 000,00 0 % 8 230,00 - 31 %
1630 Tapahtumat 12 862,00 -60 % 12 862,00 0 %
1640 Matkailu 27 280,00 17 % 27 280,00 0 %
1650 Maatilojen yritystuet        
YHTEENSÄ 278 423,00 -3 % 272 853,00 - 2 %

Kunnanjohtaja toimialasta vastaavana viranhaltijana vastaa, että toimialan toiminta sopeutetaan määrärahojen sallimiin rajoihin. Kunnanjohtaja vastaa siitä, että tulosalueelle myönnetty määräraha ei ylity.

Talousarvion toteutumista seurataan ja siitä raportoidaan kunnan johtoryhmälle kuukausittain. Lisäksi laaditaan välitilinpäätös kolmannesvuosittain.

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)
- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Elinvoimalautakunta päättää, että

  1. Kaikki elinkeinotoimen toimialalle kuuluvat laskut vastaanottaa elinkeinoasiamies tai maaseutuasiamies. Laskut hyväksyy kunnanjohtaja tai hallintojohtaja.
  2. Talousarvion toimeenpanosuunnitelma ja säästövelvoitteeseen sisältyvä 2 % menoleikkaus toteutetaan yllä esitetyn mukaisesti.

Päätös

Ehdotuksen mukainen.

Valmistelija

  • Iiro Lyytinen, elinkeinoasiamies, iiro.lyytinen@rautalampi.fi

Perustelut

Rautalammin kunnanvaltuusto on kokouksessaan 17.12.2019 § 90 hyväksynyt vuoden 2020 talousarvion. Esitykseen sisältyi 2 %:n menojen karsinta kaikilla toimialoilla, sisältäen myös ostopalvelut ja avustukset. Toimialojen tuli tammikuussa
2020 esittää käyttösuunnitelmissaan, miten säästöt toteutetaan.

Toimeenpanosuunnitelma ja suunnitelma 2 % menoleikkauksista

Elinvoimalautakunnan vuoden 2020 euromääräinen muodostuu seuraavasti:

Toimintakate TA2020 Muutos % Leikattu Muutos %
1600 Elinvoima hallinto 36 481,​00 -​8 % 36 481,​00 0 %
1612 Yrittäjäkoulutus ja -​kasvatus        
1615 Kampanjat/markkin. ja avustuks. 17 800,​00 -​12 % 16 000,​00 -​ 10 %
1617 Elinkeino toimenpiteet 16 000,​00 0 % 16 000,​00 0 %
1618 Luontomatkailun koord.hanke        
1619 Työtä osuuskunnasta -​hanke        
1620 Ruokaelämyksiä -​hanke        
1621 Kiehtova maisema -​hanke        
1622 SavoGrow ja EU-​hankkeet 156 000,​00 8 % 156 000,​00 0 %
1624 Yhteishankeosuudet 12 000,​00 0 % 8 230,​00 -​ 31 %
1630 Tapahtumat 12 862,​00 -​60 % 12 862,​00 0 %
1640 Matkailu 27 280,​00 17 % 27 280,​00 0 %
1650 Maatilojen yritystuet        
YHTEENSÄ 278 423,​00 -​3 % 272 853,​00 -​ 2 %

Kunnanjohtaja toimialasta vastaavana viranhaltijana vastaa,​ että toimialan toiminta sopeutetaan määrärahojen sallimiin rajoihin. Kunnanjohtaja vastaa siitä,​ että tulosalueelle myönnetty määräraha ei ylity.

Talousarvion toteutumista seurataan ja siitä raportoidaan kunnan johtoryhmälle kuukausittain. Lisäksi laaditaan välitilinpäätös kolmannesvuosittain.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä elivoimalautakunnan esityksen säästökohteista ja esittää niitä edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Asiantuntijana kuultiin kunnanjohtaja Anu Sepposta.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan kunnanhallitus
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätöss voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.