Kunnanhallitus, kokous 23.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 238 Vapaa-ajan asukastoimikunnan vaali

RauDno-2021-489

Valmistelija

  • Iiro Lyytinen, elinkeinoasiamies, iiro.lyytinen@rautalampi.fi

Perustelut

Rautalammin kunnan hallintosäännön 8 §:n mukaan kunnanhallituksen alaisuudessa toimii vapaa-ajan asukastoimikunta. Toimikunnassa on 10 jäsentä, joista seitsemän jäsentä valitaan vapaa-ajan asukastoimikunnan järjestämillä vaaleilla ja kolme jäsentä valitsee kunnanhallitus. Vaalikelpoisia ovat Rautalammilla vapaa-ajan asunnon omistavat, mutta muualla kuin kunnassa pysyvästi asuvat vapaa-ajan asunnon omistajat. Vapaa-ajan asukastoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Valmistelijan ja sihteerin päättää/valitsee kunnanhallitus valtuustokausittain.

Vapaa-ajan asukastoimikunta VASTA on esittänyt, että toimikunnan jäseneksi valittaisiin valtuustokaudelle 2021-2025 edelleen Tiina Laitinen, Kari Paananen, Lauri Hintikka, Hannu Poussu, Pekka Vesa, Hannes Rossi ja Anssi Rekula. Lisäksi VASTA esittää, että kunta nimeäisi kolme toimintaan sitoutuvaa kunnan luottamushenkilöä, joilla mahdollisuuksien mukaan voisi olla esimerkiksi vapaa-ajanasukastausta. Lisäksi VASTA toivoo, että toimikunnan esittelijäksi nimettäisiin pysyväksi virkamiesedustajaksi jonkin hallinnonalan johtaja.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää:

  1. valita vapaa-ajan asukastoimikuntaan valtuustokaudeksi VASTAn esittämät jäsenet;
  2. valita lisäksi vapaa-ajan asukastoimikuntaan valtuustokaudeksi kolme jäsentä;
  3. nimetä toimikunnan esittelijän.

Päätös

1. Ehdotus hyväksyttiin.

2. jäseneksi valittiin Mika Koukkari, Pekka Annala ja Päivi Heikkinen.

3. toimikunnan sihteeriksi nimettiin rakennustarkastaja.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)