Kunnanhallitus, kokous 23.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 239 Työnantajan edustajien valinta yhteistyötoimikuntaan

RauDno-2021-490

Valmistelija

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Yhteistyösopimuksen mukaan kunnassa on yhteistyötoimikunta, joka käsittelee työyhteisöä laajasti koskevia uudistuksia, muutoksia ja kehittämistä koskevia asioita niiden valmisteluvaiheessa ja antaa niistä lausuntoja ennen päätöksentekoa.

Tämän lisäksi yhteistyötoimikunta hoitaa kunnallisen alan työsuojelusopimuksen ja työsuojelun valvontalain tarkoittaman työsuojelutoimikunnan tehtävät ja TPD-suositussopimuksessa mainittujen yhteistyökomitean ja henkilökuntaneuvoston tehtävät.

Työnantajan edustajina yhteistyötoimikunnassa on työsuojelupäällikkö sekä kaksi kunnanhallituksen edustajaa ja yksi johtoryhmää edustava jäsen.

Työntekijöiden edustajina ovat työsuojeluvaltuutetut (neljä valtuutettua) ja ammattiliittojen nimeäminä edustajina Jukosta yksi, Jytystä yksi, JHL:stä yksi ja Super/Tehystä yksi edustaja eli yhteensä 8 työntekijän edustajaa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää valita yhteistyötoimikuntaan valtuustokaudeksi kaksi työnantajaa edustavaa jäsentä sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenet sekä yhden johtoryhmän jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenen.

Päätös

Yhteistyötoimikuntaan valittiin Päivi Heikkinen ja Matti Kärkkäinen.


Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan kunnanhallitus
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätöss voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.