Kunnanhallitus, kokous 23.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 234 Toimivallan pidättäminen kunnalla kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa vuosina 2022-2024

RauDno-2021-468

Valmistelija

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Toimivallan pidättäminen kunnalla kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa vuosina 2022-2024

Verosta vapauttamisella tarkoitetaan toimivaltaisen viranomaisen tekemää päätöstä, jossa vero- tai maksuvelvollinen vapautetaan osittain tai kokonaan suoritettavasta tai jo suoritetusta verosta. Verovelvollinen tekee verosta vapauttamista koskevan hakemuksen, jonka viranomainen ratkaisee. Hakemus voidaan myös hylätä.

Toimivalta kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa siirtyi Verohallinnolle 1.6.2013 alkaen veronkantolain muutoksella (882/2012), joka tuli voimaan 1.1.2013. Muutoksesta tiedotettiin Kuntaliiton yleiskirjeellä 7/80/2013.

Kunta voi kuitenkin pidättää ratkaisuvallan itsellään. Kunta voi tehdä veronkantoviranomaiselle kunnallisveron sekä kiinteistöveron ratkaisuvaltaa koskevan ilmoituksen, jolloin ilmoituksensa mukaisesti kunta ratkaisee kunnallisverosta tai kiinteistöverosta taikka kummastakin verosta vapauttamista koskevat asiat noudattaen, mitä veronkantolain 47 §:ssä säädetään. Aiemmin tehty ilmoitus ratkaisuvallan pidättämisestä on voimassa viimeistään 31.12.2021 vireille tulevien hakemusten osalta.

Ajalle 1.1.2019-31.12.2021 toimivallan pidätti itsellään sekä kunnallis- että kiinteistöveron osalta 23 kuntaa, pelkästään kunnallisveron osalta 1 kunta ja kiinteistöveron osalta 12 kuntaa. Pidättääkseen ratkaisuvallan itsellään 1.1.2022–31.12.2024 vireille tulevien hakemuksien osalta, kunnan on tehtävä ratkaisuvallan pidättämistä koskeva ilmoitus Verohallinnolle 19.11.2021 mennessä. Toimivalta ratkaisuvallan pidättämistä koskevan päätöksen tekemiseen on valtuustolla, jollei valtuusto ole kuntalain 91 §:n nojalla johtosäännössä siirtänyt toimivaltaansa kunnan muulle viranomaiselle.

Ratkaisuvallan pidättämisestä säädetään veronkantolain 48 §:ssä. Sen mukaan kunnan on tehtävä ratkaisuvallan pidättämisestä ilmoitus veronkantoviranomaiselle ennen kolmen vuoden ajanjakson alkua Verohallinnon päätöksessä määrättynä ajankohtana. Verohallinto on 20.11.2020 antanut päätöksen ”Verohallinnon päätös kunnallisveron, vakuutetun sairausvakuutusmaksun ja kiinteistöveron vapauttamisen ratkaisuvallan pidättämistä koskevan ilmoituksen antamisesta”. Ilmoitus ratkaisuvallan pidättämisestä voidaan tehdä vapaamuotoisesti tai Verohallinnon lomakkeella, joka on saatavilla Verohallinnon veronsaajat palvelun Linkit-alasivulta myöhemmin kesällä/syksyllä.

Jos kunta päättää, että se ei pidätä ratkaisuvaltaa itsellään, kunnan ei tarvitse ilmoittaa asiasta Verohallinnolle, vaan ratkaisuvalta siirtyy Verohallinnolle 1.1.2022 alkaen suoraan lain nojalla.

Ratkaisuvallan siirtyessä Verohallinnolle Verohallinto lähettää kunnallisveroa ja kiinteistöveroa koskevan myönteisen päätöksensä tiedoksi asianomaiseen kuntaan. Verohallinnon tekemät kunnallisveroa ja kiinteistöveroa koskevat päätökset tilastoidaan Verohallinnossa kappalemäärin myönteisten ja kielteisten ratkaisujen osalta verolajeittain kuntakohtaisesti. Kunnallisverosta ja kiinteistöverosta myöntämänsä vapautukset Verohallinto tilastoi euromäärin verolajeittain kuntakohtaisesti. Hakemuksia on kuntakohtaisesti hyvin vähän vuosittain, joten tietosuojasyistä Verohallinto ei julkaise kuntakohtaisia luetteloita ratkaisuista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Rautalammin kunta ei pidätä ratkaisuvaltaa itsellään kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisesta ajalla 1.1.2022-31.12.2024.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)