Kunnanhallitus, kokous 23.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 256 Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano

RauDno-2019-121

Valmistelija

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Kunnanhallitukselle esitellään kunnanvaltuuston täytäntöön pannut päätökset. 

14. § Tieto Savon Kuituverkko Oy:n osakekannan kaupan hyväksymisestä on mennyt Savon Kuituverkkoon. 

15. § Puhtaiden vesien ja elinvoimaisen Rautalammin puolesta -kuntalaisaloite on toimitettu mm. maakuntaliittoon, kuntaliittoon ja useille ministeriöille.

16.§ Tyyrinvuoren luontopolku esteettömäksi -hanke on saanut myönteisen hankepäätöksen ja käynnistynyt

17.§ Tieto siitä, ettei kunta hyväksynyt Vaalijalan määrärahan siirtoa rantasaunan rakentamiseen on mennyt tiedoksi Vaalijalan kuntayhtymään.

18.§ Valtuustoaloitteet 2020: Tieto siitä, että valtuustoaloite pormestarimalliin siirtymisestä on hyväksytty ja kunnanhallitus on nimennyt työryhmän selvittämään malliin siirtymistä. Valtuustoaloitteet kunnallisveron laskemisesta Kauniaisten tasolle ja koulujen turvallisuuden parantamisesta on todettu keskeneräisiksi, valmistelu jatkuu. 

19.§ Sairaanhoitajan virka Palvelukoti Pauliinassa on muutettu lähihoitajan toimeksi.

20.§ Toholahden palvelutalo on myyty.

21.§ Rautalammin seudun Vanhainkotiyhdistyksen takaus on siirretty Osuuspankin uudelle lainalle.

22. § Valtuustoaloitteet (hankesuunnitelman aloittaminen markkinointipalveluhakemiston ja verkkokaupan perustamiseksi ja kunnan talouden tasapainottamisen käytännön toimenpiteet) - valmistelu on käynnistynyt. 

23. § Hankaveden rantaosayleiskaavamuutos on saanut lainvoiman. 

27. § Asunnonhankinnan asuntojen kehittämissuunnitelma on pantu täytäntöön. 

28.§ Hyvinvointikertomus on hyväksytty ja sitä toimeenpannaan. 

29.§ Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä on lakkautettu.

30.§ Päätös tukkuveden korotuksesta on astunut voimaan. 

31.§ Poisto-ohjelma on pantu toimeen. 

32.§ Valtuustoaloitteet (kevyenliikenteen väylän rakentaminen ja potkurikaistan rakentaminen) - valmistelu on käynnistynyt.

36. § Arviointikertomus on toimitettu toimialoille toimenpiteitä varten. 

37.§ Vuoden 2020 tilipäätös on hyväksytty.

38.§ Tieto talousarvion toteutumisraporttien hyväksymisestä 1.1.-30.4. on annettu toimialoille. 

39. § Hallintosääntö on käsitelty uudelleen kunnanvaltuustossa 17.8.2021.

40. § Konneveden POP Pankin uusi ostotarjous Kierinniemen maa-alueesta on tuotu uudelleen valmisteluun 23.8.2021.

41. § Sivistystoimen toimintastrategian 2021-2026 toimenpano on käynnistynyt. 

42. § Kaavateiden asfaltointi on käynnisssä.

43. § Vuokrasopimus Rautalammin Kennelkerho ry:n kanssa on tekeillä.

44. § Liikuntaneuvojan toimi on perustettu ja toimeen on valittu liikuntaneuvoja.  

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää todeta, että kunnanvaltuuston päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi eivätkä muutoinkaan ole lainvastaisia.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan kunnanhallitus
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätöss voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.