Kunnanhallitus, kokous 23.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 241 Kunnan edustus eri yhtiöiden ja yhteisöjen yhtiökokouksissa

RauDno-2021-492

Valmistelija

 • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Kuntalain 23 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa.

Saman pykälän mukaan kunnanhallitus antaa tarvittaessa ohjeita kuntaa eri yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin.

Kuntalain 24 §:n 4 mom. mukaan kunnanjohtajalla on oikeus käyttää puhevaltaa kunnanhallituksen puolesta.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää valita valtuustokaudeksi edustajansa seuraavien eri yhtiöiden ja yhteisöjen yhtiökokouksiin:

 • As.Oy Noukkalampi
 • As.Oy Majapossu
 • As.Oy Rämäkänrinne
 • As.Oy Lupsakas
 • As.Oy Tiinari
 • As.Oy Matilanranta
 • As.Ou Kuusitie
 • Kiinteistö Oy Oikarilan Teollisuushallit
 • Kiinteistö Oy Rautalammin virastotalo
 • Rautalammin kunnan Asunnonhankinta Oy
 • Rautalammin Rakennus Oy
 • Rautalammin Kehitys Oy
 • Kuopion kauppakamari
 • Savon Energiaholding Oy
 • Jätekukko Oy
 • Eri vesihuoltoyhtymät ja osuuskunnat
 • Eri yksityisteiden tiekunnat
 • Pohjois-Savon Pelastusalan Liitto ry
 • Jätekukko Oy:n neuvottelukunta
 • Mansikka ry
 • Kuopion Seudun Uusyrityskeskus ry
 • Pohjola- Nordenin Kuopion piiri
 • Savon Kuituverkko Oy
 • Snellman-Instituutti
 • Sisä- Savon perinneyhdistys ry
 • Peuran museosäätiön hallitus
 • Kehitysyhtiö Savogrow Oy
 • Pro Ysitie yhdistys
 • Servica Oy
 • Sansia Oy

Päätös

Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti valtuustokaudeksi seuraavat henkilöt kunnan edustajiksi eri yhtiöiden ja yhteisöjen yhtiökokouksiin:

 • As.Oy Noukkalampi: Merja Koivula-Laukka
 • As.Oy Majapossu: rakennustarkastaja
 • As.Oy Rämäkänrinne: Merja Koivula-Laukka
 • As.Oy Lupsakas: Merja Koivula-Laukka
 • As.Oy Tiinari: rakennustarkastaja
 • As.Oy Matilanranta : Merja Koivula-Laukka
 • As.Oy Kuusitie: Merja Koivula-Laukka
 • Kiinteistö Oy Oikarilan Teollisuushallit: kunnanhallitus
 • Kiinteistö Oy Rautalammin virastotalo: Tuomo Hänninen
 • Rautalammin kunnan Asunnonhankinta Oy: Assi Mensonen
 • Rautalammin Rakennus Oy: Mika Koukkari
 • Rautalammin Kehitys Oy: Tiina Puranen
 • Kuopion kauppakamari: Anu Sepponen
 • Savon Energiaholding Oy: Mika Koukkari
 • Jätekukko Oy: Jouko Korhonen ( varajäsen Matti Kärkkäinen)
 • Eri vesihuoltoyhtymät ja osuuskunnat: tekninen johtaja
 • Eri yksityisteiden tiekunnat: tekninen johtaja
 • Pohjois-Savon Pelastusalan Liitto ry: Pekka Annala
 • Jätekukko Oy:n neuvottelukunta: Raimo Kemppainen
 • Mansikka ry: Hannu Korhonen
 • Kuopion Seudun Uusyrityskeskus ry: Tiina Puranen
 • Pohjola- Nordenin Kuopion piiri: Sari Hintikka-Varis
 • Savon Kuituverkko Oy: Heikki Pietikäinen
 • Snellman-Instituutti: Sari Hintikka-Varis
 • Sisä- Savon perinneyhdistys ry: Pirkko Annala
 • Peuran museosäätiön hallitus: Matti Kärkkäinen
 • Pro Ysitie yhdistys: Raimo Kemppainen
 • Servica Oy: Merja Koivula-Laukka
 • Sansia Oy: Merja Koivula-Laukka

Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan kunnanhallitus
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan
 • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätöss voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.