Kunnanhallitus, kokous 23.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 236 Konneveden POP Pankin tekemä uusi ostotarjous Kierinnimen maa-alueesta

RauDno-2021-376

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Perustelut

Rautalammin kunta ja Konneveden POP pankki ovat käyneet lukuisia neuvotteluja Kierinniemen alueen kehittämisestä menneiden vuosien aikana. Keskeisenä ajatuksena on ollut Konneveden POP Pankin kiinnostus lähteä kehittämään aluetta. Asian etenemisen edellytyksenä on ollut maakauppa, sillä Rautalammin kunta omistaa osan maa-alueesta, joka mahdollistaa omarantaiset tontit. Rautalammin kunnanhallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan 23.9.1996. Tuolloin kunnanhallitus päätti, että kunnan sitoumukset alueen kunnallistekniikan rakentamiseen eivät toteudu. Seuraavan kerran asiaa käsiteltiin Rautalammin kunnanhallituksen kokouksessa 5.11.1996, jossa oli selvitystä alueen vesihuollon järjestämisestä kunnan vetäydyttyä aikaisemmin esillä olleesta kunnallistekniikan rakentamisesta alueelle. Samaisessa kokouksessa ehdotettiin, että hanketta viedään eteenpäin Pakarila - Koipiniemi -vesiosuuskunnan kanssa.

23.8.2000 pidetyssä palaverissa todettiin, että vesihuolto on edelleen kesken ja yleisenä johtopäätöksenä sovittiin, että kaavan muuttaminen on välttämätöntä, jätevesijärjestelmät on saatettava loppuun ja osa tonteista tulisi muuttaa omarantaiseksi. Seuraavien vuosien aikana pidettiin useita kokouksia, joissa asiaan pyrittiin löytämään ratkaisu. Viimeisin jätevesihankkeeseen liittyvä ilmoitus on 12/2016, joilloin Rautalammin kunta ilmoitti siirtoviemärin rakentamisesta Kierinniemen alueelle. 

Kaavoituksen eteneminen: 30.5.2007 pidettiin Rautalammin kunnanvirastolla kokous, jossa päätettiin aloittaa kaavasuunnittelu. Samassa yhteydessä todettiin, että kaavoitus toteutettaisiin niin, että tontit ulottuisivat rantaan asti. Neuvottelut käytiin hyvässä hengessä ja oli sovittu, ettei pankki myy omistamiaan tontteja ennen kuin kaava on valmis, koska valmistelu olisi helpompaa pääasiallisten maanomistajien kanssa. Kunnanhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 18.8.2008. Asiaa oli aikaisemmin valmisteltu kaavoitusjaostossa ja kunnanhallituksen alustavassa käsittelyssä. 3.7.2008 pidetyn kaavamuutosneuvottelun perusteella kaavoitusjaoston edustajat päättivät esittää kunnanhallitukselle, että Konneveden Osuuspankille myytäisiin tuo selkeä ja sovittu maa-alue 5000 euron kauppahinnalla. Asia eteni ja kunnanhallituksen päätöksen jälkeen kiinteistökauppaa oli tarkoitus käsitellä kunnanvaltuustossa 26.8.2008. Kunnanhallituksen tekemä päätös vedettiin kuitenkin pois valtuuston esityslistalta eikä sitä ole sen jälkeen käsitelty. Konneveden Osuuspankin mukaan heille ei ole annettu selvitystä asiasta.

Uusi Kierinniemen kaavan tarkistaminen valmisteltiin kunnanvirastolla pidetyssä kokouksessa 4.7.2012. Kokouksessa 18.8.2008 todettiin jälleen, että kunnanhallitus on jo aikaisemmin esittänyt edellämainittujen alueiden myymistä. Kokouksen henki oli edelleen sen suuntainen, että sovitut asiat ovat tarkoituksenmukaista saattaa loppuun. Kierinniemen kaavan tarkistaminen käsiteltiin kunnanhallituksessa 6.8.2012. Samalla sovittiin, että jatkosta neuvotellaan ja laaditaan esisopimukset. Kaavamuutos lähti etenemään vauhdilla, mutta sovitut esisopimukset jäivät laatimatta siitä huolimatta, että ne oli sovittu jo kunnanhallituksen kanssa vuonna 2008. 

Kierinniemen ranta-asemakaava sai Rautalammin kunnanvaltuuston hyväksynnän 29.3.2016. Kaava oli siis valmis, mutta kaavan edellyttämää maanomistusselvitystä alueelle ei aikaisemmin tehdyistä päätöksistä huolimatta oltu saatu valmiiksi. 

30.8.2018 Konneveden Osuuspankki saapui sovitusti esittelemään asiaa vaihtuneelle kunnanjohtajalle. Selvitysten jälkeen ongelmaksi muodostui nyt myös maa-alueen hinta. Neuvottelussa kävi selväksi, että hinta oli jo kertaalleen sovittu, mutta nyt keskustelu hinnasta käynnistettiin uudelleen. Alkuneuvotteluissa kyseessä oli maa-alue, nyt kaavoitettu alue. Kaavoitus oli toteutettu siten, että tonttien alue meni osittain Konneveden Osuuspankin sekä kunnan omaistaman maa-alueiden yli. Neuvottelujen jälkeen Konneveden Osuuspankki käsitteli asiaa omassa hallituksessaan ja tuloksena päätyivät korottamaan aikaisempaa tarjoustaan nyt 2eur/m2 . Neuvottelut jatkuivat ja lopulta kunnan esittämä uusi kauppahinta olisi 4 eur/m2. Osuuspankin käsitteli jälleen kunnan ehdottamaa hintaa ja päätyi tekemään ostotarjouksen seuraavasti: ostettava ala noin 5800 m2 hintaan 23 000 euroa eli 3,96eur. 

Konneveden Osuuspankilla on edelleen ajatuksena kehittää Kierinniemen upeaa aluetta. Myös Rautalammin kunnan kannalta asia olisi hyvä saada keskeneräinen asia päätökseen. Lisäksi kunnan kannalta alueen kehittyminen on hyvä asia, erityisesti kun kunta on viime vuosina panostanut vieressä olevaan Kieriniemen satama-alueeseenkin merkittävästi. Asian ratkaiseminen on kaikkien osapuolelten etu, että aluetta voidaan tulevaisuudessa kehittää. Mikäli asiassa ei edetä tulee tilanne jatkumaan samanlaisena kun se on ollut viimeiset 25 vuotta. Kunnalla ei ole omistamallaan maa-alueella mitään hyödennettäviä käyttömahdollisuuksia sen haasteellisen maaston osalta. Yhdistettynä Konneveden Osuuspankki jo omistamaan alueeseen, pankin on mahdollista edetä omarantaisten tonttien myynnin osalta. Kaikki alueelle tulevat uudenlaiset toiminnat ja alueen kokonaisvaltainen kehittyminen ovat varmasti elinvoiman kannalta merkittäviä seikkoja. Alueelle on vahvistettu ranta-asemakaava, joka osaltaan määrittää kunnan ja ostajan maankäyttöön liittyviä yksityiskohtia. Asian kuitenkin edetessä tulee ostajan ja myyjän välille laatia maankäyttösopimus, jossa osapuolten velvoitteet huomioidaan. 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää osaltaan hyväksyä Konneveden POP Pankin tekemän ostotarjouksen Kierinniemen rantayleiskaavoitetusta maa-alueesta (noin 5800 m2) kauppahintaan 23 000 EUR ja esittää sitä edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Kaupan yhteydessä alueen käytöstä laaditaan maankäyttösopimus.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Asiantuntijoina kuultiin toimitusjohtaja Ari Heikkilää ja tekninen johtaja Antti Tuppuraa.

Valmistelija

Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Perustelut

 

 

 

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää osaltaan hyväksyä Konneveden POP Pankin tekemän ostotarjouksen Kierinniemen rantayleiskaavoitetusta maa-​alueesta (noin 5800 m2) kauppahintaan 23 000 EUR ja esittää sitä edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Kaupan yhteydessä alueen käytöstä laaditaan maankäyttösopimus.

Päätös

Jarmo Hänninen esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun. Jarmo Karjalainen ja Mika Koukkari kannattivat esitystä.

Joni-Matti Kuikka esitti, että kauppakirja ja maakäyttösopimus tuodaan valtuustolle erikseen  päätettäväksi. Esitystä ei kannatettu.

Koska oli tehty pohjaesityksestä poikkeava kannatettu esitys, puheenjohtaja päätti, että asiasta äänestetään. Ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä äänestävät "jaa", ne jotka kannattavat Jarmo Hännisen esitystä, äänestävät "ei".

Suoritetussa äänestyksessä kunnanhallituksen esitystä kannattivat Senja Hallivuori, Päivi Heikkinen, Hannu Keinänen, Joni-Matti Kuikka ja Matti Kärkkäinen. Jarmo Hännisen esitystä kannatti 16 valtuutettua. Puheenjohtaja totesi, että Jarmo Hännisen esitys oli tullut päätökseksi äänin 16-5.

Sari Hintikka-Varis jääväsi itsensä ja hän siirtyi lehteriyleisöön. Varavaltuutettu Maiju Haataja otti paikkansa valtuustossa tämä pykälän käsittelyn ajaksi.

Asiantuntijana kuultiin kunnanjohtaja Anu Sepposta.

Valmistelija

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Perustelut

Rautalammin kunnan ja Konneveden POP-pankin pitkään keskeneräisenä ollutta maakauppa-asiaa on valmisteltu kevään aikana. Konneveden Osuuspankilla on jo vuosia ollut  ajatuksena kehittää Kierinniemen upeaa aluetta. Rautalammin kunnan kannalta alueen kehittyminen on myöskin hyvä asia, erityisesti huomioiden myös se, että kunta on viime vuosina panostanut vieressä olevaan Kierinniemen satama-alueeseen merkittävästi. Asian ratkaiseminen on kaikkien osapuolelten etu, jotta aluetta voidaan tulevaisuudessa kehittää. Mikäli asiassa ei edetä, tulee tilanne jatkumaan samanlaisena kun se on ollut viimeiset 25 vuotta. Kunnalla ei ole omistamallaan maa-alueella mitään hyödennettäviä käyttömahdollisuuksia sen haasteellisen maaston osalta. Yhdistettynä Konneveden Osuuspankki jo omistamaan alueeseen, pankin on mahdollista edetä omarantaisten tonttien myynnin osalta. Kaikki alueelle tulevat uudenlaiset toiminnat ja alueen kokonaisvaltainen kehittyminen ovat varmasti elinvoiman kannalta merkittäviä seikkoja. Alueelle on vahvistettu ranta-asemakaava, joka osaltaan määrittää kunnan ja ostajan maankäyttöön liittyviä yksityiskohtia. Kunnanvaltuuston kokouksessa 22.6.2021 päätettiin asian etenemisestä siten, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun kauppakirjan laatimiseksi. Lisäksi tulee laatia maankäyttösopimus, jolla ostajan ja myyjän keskinäiset velvoitteet huomioidaan. 

Liitteenä kauppakirjaluonnos ja maankäyttösopimus. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Rautalammin kunnan kunnanhallitus  päättää osaltaan  hyväksyä Konneveden POP Pankin tekemän ostotarjouksen Kierinniemen rantayleiskaavoitetusta maa-alueesta (noin 5800 m2) kauppahintaan 23 000 EUR  sekä valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan kauppakirjan Rautalammin kunnan puolesta ja edelleen esittää kaupan hyväksymistä sekä kauppakirjan allekirjoittamista Rautalammin kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin muutoksella, että kauppa- ja maakäyttösopimuksen allekirjoittavat Konneveden Osuuspankin edustaja  ja Rautalammin kunnan edustaja.Lisäksi täsmennetään termiä yhdyskuntatekniikka siten, että sisältö on kaikille selvä. Maankäyttösopimus on osa kauppakirjaa ja se velvoittaa molempia osapuolia.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)