Kunnanhallitus, kokous 23.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 247 John Morton –patsastoimikunnan valinta

RauDno-2021-499

Valmistelija

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Kunnanhallitus perusti joulukuussa 2011 John Morton –patsastoimikunnan. Tarkoitus oli, että John Morton puiston suunnittelu toteutetaan kirkonkylän yleiskaavan laatimisen yhteydessä ja rahoitus käsitellään vuosittaisen talousarvion ja taloussuunnitelman laatimisen yhteydessä.

Kunnanhallitus asetti viime valtuustokaudeksi  2017-2021 John Morton –patsastoimikunnan ja kutsui toimikunnan jäseniksi kunnanvaltuuston puheenjohtajan, kunnanhallituksen puheenjohtajan, kunnanjohtajan ja kirjasto-/kulttuurisihteerin ja Tytti Mårdin. Aiemmin Peuran Museosäätiön, Rautalammin Historiallisen yhdistyksen, Rautalammin Kulttuuriseuran, Rautalammin seurakunnan, Marttisen sukuseuran, Siirtolaisinstituutin, Suomi-Amerikkayhdistysten Liiton ja Yhdysvaltain Suomen suurlähetystön nimeämät edustajat sekä toimitusjohtaja Pekka Kantanen Kuopiosta jatkoivat toimikunnassa. Lisäksi toimikunta päätti pitää yhteyttä John Morton –suvun edustajaan Yhdysvalloissa hankkeeseen liittyen. Samalla päätettiin, että toimikunta voi itse asettaa pienemmän toimintaryhmän päätarkoitusta varten.

John Morton -patsastoimikunta ei kokoontunut valtuustokaudella 2017-2021 ollenkaan. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää, että tässä vaiheessa patsastoimikunnan perustaminen ei ole ajankohtainen. Mutta kulttuuritoimi jatkaa ideointia John Mortonin tarinan hyödyntämisestä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan kunnanhallitus
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätöss voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.