Kunnanhallitus, kokous 23.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 243 Edustajien nimeäminen vanhus- ja vammaisneuvostoon

RauDno-2021-496

Valmistelija

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Laki ei määrittele vanhusneuvostojen kokoonpanoa. Hallintosäännön 12 §:n mukaan vanhus- ja vammaisneuvostan kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kunnanhallitus.EETU ry (eläkeläisväestöä edustavien valtakunnallisten eläkejärjestöjen yhteenliittymä) suosittelee, että vanhusneuvostojen jäsenet valitaan ensisijassa kunnan alueella vaikuttavien keskeisten eläkejärjestöjen paikallisyhdistysten esittämistä henkilöistä. Näin varmistetaan, että vanhusneuvostoilla on elävä yhteys kunnan ikääntyneeseen väestöön, heitä edustaviin yhteistöihin ja niiden vapaaehtoisuuteen perustuvaan monipuoliseen toimintaan. 

Vammais-, eläkeläis- ja veteraanijärjestöt olivat esittäneet aiemmmin, että kunnanhallitus valitsisi heidän esittämänsä jäsenet ja varajäsenet vanhus- ja vammaisneuvostoon.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää pyytää em. järjestöiltä ehdotukset vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenistä ja varajäsenistä valtuustokaudeksi sekä nimetä kunnanhallituksen edustajan ja varaedustajan vanhus- ja vammaisneuvostoon valtuustokaudeksi.

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. Kunnan edustajaksi vanhus-ja vammaisneuvostoon nimettiin Anne Karhunen , varaedustajaksi Tytti Mård.


Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan kunnanhallitus
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätöss voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.