Kunnanhallitus, kokous 23.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 248 Edustajan nimeäminen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnittelun ja LAPE-työryhmään

RauDno-2021-501

Valmistelija

  • Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perustelut

Lastensuojelulain 12 § mukaan kunnassa on laadittava lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma valtuustokausittain. Suunnitelman hyväksyy kunnanvaltuusto ja sen laatii monialainen lasten ja nuorten asioihin perehtynyt työryhmä. Kunnanvaltuusto seuraa suunnitelman toteutumista vähintään kerran valtuustokaudessa.

Em. työryhmän lisäksi Sipilän hallituksen kärkihanke Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) kutsui kuntia mukaan kehittämistyöhön. Kehittämistyötä varten kuntiin perustettiin  LAPE työryhmät. Työ jatkuu hallituskauden yli. Kunnan LAPE-ryhmässä tulisi olla edustus mm. kunnan sote-, sivistys- ja nuorisotoimesta, keskeisten järjestöjen ja seurakuntien edustus sekä nuorten edustus. Ryhmän tavoitteena on edistää, ohjata, koordinoida, seurata ja arvioida kunnassa tehtävää lapsi- ja perhepalveluiden muutostyötä. Rautalammille on jo aiemmin nimetty lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen oma työryhmä. Ohjeistuksen mukaan kunnassa jo toiminnassa kokoonpanolta sopiva ryhmä voidaan valtuuttaa toimimaan LAPE-ryhmänä.

Rautalammin kunnassa on toiminut sekä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnittelun että LAPE-työryhmä. Nämä ryhmät koostuvat hyvin pitkälle samoista henkilöistä. Ryhmien jäsenet ovat kokeneet, että työryhmät voitaisiin yhdistää.

 

 

 

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Hotti, anu.hotti@rautalampi.fi
  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus nimeää valtuustokaudeksi edustajansa perustettavaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin suunnittelun sekä LAPE-työn ryhmään. Kunnanhallitus pyytää hyvinvointilautakuntaa nimeämään  3 edustajaa työryhmään. Lisäksi kunnanhallitus pyytää Rautalammin seurakuntaa, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Rautalammin yhdistystä ja Rautalammin Urheilijat ry:tä nimeämään työryhmään edustajansa. Kunnanhallitus valtuuttaa työryhmän kutsumaan asiantuntijajäseniä ryhmän toimintaan nyt nimettävien jäsenten lisäksi.

 

Päätös

Kunnanhallitus nimesi LAPE-työryhmään Minja-Riina Kuikan,Petteri Haukan ja Sinikka Korhosen.


Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan kunnanhallitus
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätöss voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.