Kunnanhallitus, kokous 23.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 75 Tonttien ja puistojen metsänhoito kiinteistöillä Oikarila, Kuutinranta ja Suvantola.

RauDno-2020-116

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Perustelut

Kiinteistöillä Oikarila, Kuutinranta, ja Suvantola sijaitsee Rautalammin kunnan tontteja ja puistoalueita. Kyseiset kiinteistöt ovat paikoin ryteikköisiä. Tästä johtuen puistoalueiden käyttö on virkistyskäyttöön hankalaa. Myös asemakaavoitettujen tonttien myynti on vaikeaa, koska tonttien rajoja ja pinnanmuotoja on vaikea nähdä maastossa.

Pohjois-Savon Metsänhoitoyhdistyksen Juha Huttunen on perehtynyt kyseisten kiinteistöjen metsiin ja tehnyt hakkuusuunnitelman. Tonttien ja puistojen alueille on tarkoitus suorittaa harvennushakkuu. Oikarilan teollisuusalueelle on tarkoitus suorittaa avohakkuu (n. 1,6 ha).

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Metsäjaosto päättää esittää kunnanhallitukselle edelleen hyväksyttäväksi liitteen mukaiset hakkuusuunnitelmat.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Kiinteistöillä Oikarila,​ Kuutinranta,​ ja Suvantola sijaitsee Rautalammin kunnan tontteja ja puistoalueita. Kyseiset kiinteistöt ovat paikoin ryteikköisiä. Tästä johtuen puistoalueiden käyttö virkistyskäyttöön on hankalaa. Myös asemakaavoitettujen tonttien myynti on vaikeaa,​ koska tonttien rajoja ja pinnanmuotoja on vaikea nähdä maastossa.

Pohjois-​Savon Metsänhoitoyhdistyksen Juha Huttunen on perehtynyt kyseisten kiinteistöjen metsiin ja tehnyt hakkuusuunnitelman. Tonttien ja puistojen alueille on tarkoitus suorittaa harvennushakkuu. Oikarilan teollisuusalueelle on tarkoitus suorittaa avohakkuu (n. 1,​6 ha).

Toholahden kiinteistön omistajat on kuultu Oikarila tilan hakkuista. Kannanotot ovat pääsääntöisesti olleet myönteisiä. Kiinteistön omistajat ovat toivoneet puuston poistoa siten, että järvimaisema näkyy paremmin. Oikarilan tilalla on tehty maastokatselmus, jonka avulla hakkuusuunnitelmaan on tarkennettu.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteen mukaiset hakkuusuunnitelmat.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Asiantuntijana kuultiin tekninen johtaja Antti Tuppuraa.


Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan kunnanhallitus
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätöss voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.

Käsitellyt asiat