Kunnanhallitus, kokous 23.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Sitoutuminen SOTE-rakenneuudistusta koskevaan alueelliseen valmisteluun

RauDno-2020-122

Valmistelija

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Perustelut

Pohjois-Savon liitto pyytää 10.2.2020 päivätyllä kirjeellä Rautalammin kunnalta päätöstä koskien sitoumusta SOTE-rakenneuudistusta koskevaan alueelliseen valmisteluun.

Vireillä kaksi erillistä toisiaan tukevaa rahoitushakua.

Sosiaali- ja terveysministeriön sekä valtiovarainministeriön hankerahoituksilla tuetaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta. Hankerahoitushaku on parhaillaan käynnissä ja päättyy 31.3.2020. Kuntien sitoumuksia pyydetään kahteen eri hankehakemukseen, jotka ovat osittain sidoksissa toisiinsa:

* Tulevaisuuden Sote-keskus

* Sote-rakenneuudistusta tukeva alueellinen valmistelu

Hakemuksissa on  ehtona 80% väestö.

Tulevaisuuden Sote-keskus hankkeen rahoittaa kokonaan sosiaali- ja terveysministeriö. Rahoitus on 100% avustus, jolloin siihen ei kuntien omarahoitusosuutta vaadita. Vapaaehtoiseen alueelliseen valmisteluun sote rakenneuudistusta tukevassa hankerahoituksessa vaaditaan 20 %:n omarahoitusosuus, joka voidaan kattaa valmistelun aikana työpanoksena osatoteuttajien kanssa tehtävin sopimuksin. Pohjois-Savossa molempiin hankehakuihin voi jättää yhden hakemuksen ja hankkeiden myöntämisen ehtona on, että sitoumukset kattavat 80 % alueen väestöstä.


Rahoitushaut ovat keskenään kytköksissä

Tulevaisuuden Sote-keskus hankkeen sisältöön liittyvät oleellisesti mm. seuraavat kokonaisuudet, jotka rahoitetaan rakennerahasta:

* digitaaliset ratkaisut ja järjestelmäympäristö ja sen yhtenäistäminen

* palveluketjujen- ja kokonaisuuksien märittely, johtamisen kehittäminen ja tiedolla johtaminen (mm: sotetietopaketit, väestön palvelutarpeen arviointi ja mittaaminen jne.).

Lisäksi sote-rakenneraha-hankkeeseen voi sisältyä mm. kustannusten hillintään, järjestäjän tehtäviin jne. liittyvää valmistelutyötä.


Valmistelun organisointi

Tulevaisuuden Sote-keskus valmistelun koordinointivastuu on sovittu Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin perus terveydenhuollon yksikölle {PTHyksikkö). Valmistelukokonaisuus on jaettu vastuuosioihin ja näihin on nimetty valmisteluvastuuorganisaatiot. Hankkeen hallinnoija on Pohjois-Savon Liitto. Kunta- ja kuntayhtymäsitoumuspyynnöt on laitettu vireille 23.1.2020 PohjoisSavon liitosta. Rautalammin kunta on vastannut tähän pyyntöön myöntävästi yhdessä muiden SavoGrow-kuntien kanssa.

SOTE- rakenneuudistusta koskeva valmisteluvastuu on jaettu siten, että kokonaisuuteen liittyvät digitalisaation ja tietojärjestelmäosion valmistelusta vastaa alueellisen tietohallinnon neuvottelukunnan työryhmä. Tiedolla johtamisen valmistelusta vastaa Kysterin johtava hoitaja Eija Peltonen, joka vastasi myös edellisen valmistelun tiedolla johtamisen valmistelusta. Muut alueelliseen valmisteluun osallistuvat selviävät myöhemmin. Hankehakemuksen kokoamisesta vastaavat Ylä-Savon Sotesta toimitusjohtaja Leila Pekkanen ja PohjoisSavon Liitosta hallintojohtaja Tarja Miettinen. Hankkeen hallinnointi tulisi sopia Pohjois-Savon liittoon. Edellä esitetyt valmisteluvastuut koskevat hankehakemuksen valmistelua 31.3.2020 saakka, taikka enintään siihen saakka, kun hankehakua voidaan täydentää (esim. kuntasitoumuksilla). Pyyntö kunnille ja sotekuntayhtymille nykyisen järjestämisvastuun perusteella. Varsinainen hankeorganisaatio perustetaan hankkeiden käynnistyessä. Malli esitetään hankehakemuksessa. Molemmissa hankehakemuksissa hyödynnetään mahdollisimman täysimääräisesti edellisen kauden valmisteluaineistoa, joka on arkistoitu Pohjois-Savon Liittoon. Ennen sote-rakenne-hankehakemuksen jättämistä varataan kunnille ja kuntayhtymille tilaisuus kommentoida ja esittää tarkennuksia/ korjauksia hankehakemukseen. Sote-rakennehankehakuvalmistelu esitellään PohjoisSavon kunnille ja SOTE-kuntayhtymille maanantaina 16.3.2020 klo 12:00 - 14:00. Nykyisiltä sote-järjestämisvastuisilta Pohjois-Savon kunnilta ja kuntayhtymiltä pyydetään torstaihin 26.3.2020 mennessä sitoutumista soterakenneuudistusta koskevaan alueelliseen valmisteluun ja hyväksymistä, että sote-rakenneuudistuksen hankehallinnoinnista vastaa Pohjois-Savon liitto.

Hyväksyttyjen hankkeiden rahoitus/ maksatus

Sote-rakenneuudistus hankkeen omarahoitusosuudet (20% hyväksytyistä kustannuksista) katetaan osallistuvien tahojen osoittamalla työpanoksella, myönteisen hankepäätöksen mukaisesti. Hankkeeseen osallistuvien tahojen kanssa laaditaan sopimukset. Valtionavustukset maksetaan hankkeen hallinnoijalle korkeintaan kaksi kertaa vuodessa kustannusten ajoittumisen perusteella (1.1.- 30.6. ja 1.7 - 31.12.). Valtionavustus maksetaan arvonlisäverottomiin kustannuksiin, jotka ovat todennettavissa kirjanpidosta. Maksatushakemuksen liitteenä tulee olla myös tiivis sanallinen yhteenveto hankkeen tavoitteiden toteutumisesta kyseisellä maksatusjaksolla.

Rautalammin kunnanhallitus on kokouksessaan 10.2.2020  päättänyt, että Rautalammin kunta osallistuu Tulevaisuuden SOTE-keskus-hankkeeseen. Samalla kunta on esittänyt Pohjois-Savon liitolle, että Pohjois-Savon maakunnan hakemukseen STM:n joko Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus-ohjelman tai Rakenneuudistusta tukevien hankkeiden rahoituksesta sisällytetään erillinen osio SavoGrow-kuntien alueen sosiaali- (ja terveys-) palvelujen yhteistoiminta-alueen valmistelua ja ICT-järjestelyjä varten.

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanjohtajan päätösehdotus:

Kunnanhallitus päättää, että Rautalammin kunta:

1. sitoutuu sote-rakenneuudistusta koskevaan alueelliseen valmisteluun,

2. hyväksyy, että sote-rakenneuudistuksen hankehallinnoinnista vastaa Pohjois-Savon liitto ja

3. esittää edelleen Pohjois-Savon liitolle, että Pohjois-Savon maakunnan hakemukseen STM:n joko Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelman tai Rakenneuudistusta tukevien hankkeiden rahoituksesta sisällytetään erillinen osio SavoGrow-kuntien alueen sosiaali- (ja terveys-) palvelujen yhteistoiminta-alueen valmistelua ja ICT-järjestelyjä varten.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Asiantuntijana kuultiin perusturvajohtaja Kirsi Solmaria.

Tiedoksi

- Pohjois-Savon liitto,  SavoGrown kunnat

Käsitellyt asiat