Kunnanhallitus, kokous 23.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Runkovesijohtolinjan korjaus. Kantatie 69 - Rautalammintie 18 välisen vesijohto- ja viemärilinjan uusiminen

RauDno-2020-143

Valmistelija

  • Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Perustelut

Kantatien 69 varrella kulkevan runkovesijohtoputken korjaustöiden yhteydessä havaittiin kolme huonokuntoista haaralinjaa: Matti Lohen tielle menevä linja (n. 105 metriä), Alavantielle menevä linja (n. 500 metriä) ja Kokkovuoreen ja Kuutinharjuun menevä linja (n. 700 metriä). Näistä Kokkovuoreen ja Kuutinharjuun menevä haaralinja on huonoimmassa kunnossa. Tämän linjan vaikutuspiirissä on lisäksi eniten kotitalouksia, ja kaksi palvelukotia. Kyseisen haaralinjan kautta tapahtuu Kuutinharjun, Kokkovuoren, Herrantien ja Riihipellon alueiden vesihuolto, eikä näille alueille ole vedensyöttöreittiä. Kyseisellä vesijohtolinjalla on tapahtunut kaksi (2) putkirikkoa puolen vuoden sisällä. Vesijohtolinja on rakennettu 1950 - luvulla.

Vesijohtoputken vieressä kulkeva viemäri on vanha, betoniviemäri, joka olisi kannattavaa uusia vesiputken rakentamistöiden yhteydessä. Kantatie 69 - Rautalammintie 18 välisen linjan kustannusarvio on noin 30.000 €.

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 19.3. päätynyt esittämään, että rakennetaan uudet vesi- ja viemäriputket Kantatie 69 - Rautalammintie 18 väliselle linjalle. Työn kiireellisyydestä johtuen urakoitsijana käytetään samaa urakoitsijaa, jonka kanssa on sopimus runkovesijohtoputken korjausurakasta (Kantatien 69 varrella kulkeva putki). Lisäksi tekninen lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että hankkeelle myönnetään 30.000 euron lisämääräraha.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää, että rakennetaan uudet vesi- ja viemäriputket Kantatie 69 - Rautalammintie 18 väliselle linjalle. Työn kiireellisyydestä johtuen urakoitsijana käytetään samaa urakoitsijaa, jonka kanssa on sopimus runkovesijohtoputken korjausurakasta (Kantatien 69 varrella kulkeva putki). Lisäksi kunnanhallitus osaltaan päättää ja esittää edelleen kunnanvaltuustolle, että hankkeelle myönnetään 30.000 euron lisämääräraha.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan kunnanhallitus
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätöss voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.

Käsitellyt asiat