Kunnanhallitus, kokous 23.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Rautalammin kunnan tilinpäätös 2019

RauDno-2020-56

Valmistelija

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Kuntalain 113 §:n nojalla kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Kuntalain 114 §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilivuoden aikana. Kuntayhtymän tilinpäätös yhdistellään jäsenkunnan konsernitilinpäätökseen. Kunnan, jolla ei ole tytäryhteisöjä, mutta joka on jäsen kuntayhtymässä tai liikelaitoskuntayhtymässä, tulee sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätöstä vastaavat tiedot.

Rautalammin kunnan tilinpäätös on valmistunut, tilikauden alijäämä on 1.165.790,90 euroa.

Rautalammin kuntakonsernin ja kunnan vuoden 2019 tilinpäätös on taloudellisesti epätyydyttävä ja osoittaa alijäämää. Henkilöstötilinpäätös kertoo henkilöstön hyvinvoinnin tilasta ja kustannuksista. 

Kunnan kokonaismenot

Talousarvion kokonaismenot olivat 31.581.000 € ja toimintakulut 25.818.331 €.

Verotulot ja valtionosuudet 2019

Verotulojen määräksi arvoitiin 10.890.000 euroa. Verokorttiuudistus ja siitä johtunut "rytmihäiriö" aiheutti sen, että verojen tilitykset myöhästyivät.Tämän hetken tiedon mukaan verotilitykset vuodelle 2019 tarkentuvat vasta verotuksen valmistuessa kesäkuussa 2020. Verotulojen määrä ja kasvu ovat tulleet aiempaa merkityksellisimmäksi valtionosuuksien kasvun jatkuvan hiipumisen takia. Verotulotulot olivat yhteensä 10.525.556,63 euroa eli noin 366.433 euroa pienemmät kuin mitä talousarviossa 2019 arvioitiin. Kunnallisverotulojen määrä oli 8.602.680 euroa, kiinteistöverotuotto 1.158.794 euroa ja yhteisövero-osuus 762.080 euroa. Valtionosuuksia arvioitiin saatavan yhteensä 11.475.710  euroa. Valtionosuuksia saatiin yhteensä 11.663.493 euroa ja ne olivat 187.783 euroa suuremmat kuin mitä talousarviossa arvioitiin.

Vuosikate ja poistot

Tuloslaskelman mukainen vuosikate arvoitiin olevan -839.299 euroa. Vuosikate oli yhteensä -166.573 euroa. Kunnan toimintatuotot olivat 3.255.298 euroa ja noin 205.149 euroa suuremmat kuin talousarviossa arvioitiin. Palvelujen ostot (terveys ja hyvinvointi) olivat 14.912.550 euroa eli noin 418.557 vähemmän kuin alkuperäisessä talousarviossa arvioitiin. Tilikauden tulos on huono eli 1.165.790 euroa alijäämäinen. Poistot olivat 35.688 euroa enemmän kuin arvioitiin eli 985.754,07 euroa. 

Tilikauden tulos

Talousarvion kokonaisuuden arvioitiin olevan alijäämäinen 1.789.385 euroa. Tilikauden tulos osoittaa kuitenkin 1.165.790 alijäämää. Alijäämä kirjataan tappiotilille. 

Investointimenot

Investointimenot arvioitiin olevan vuonna 2019 yhteensä noin 2.738.900 eruoa. Nettoinvestoinnit olivat 2.204.532 euroa. Suurimpia investointeja olivat  Matti Lohen liikuntasalin korjaus 684.622 €, Kuutinharjun infratyöt 130.100 €, viemärilaitos/talojohtojen rakentaminen 118.549 €, Suvantolan kaava-alueen hankinta 140.723 € ja Himanit-runkoputkene saneerauksen aloittaminen 73.335 €.

Lainat

Lainamäärä 31.12.2019 oli 11.502.000 euroa. Rautalammin kunta on vuosien aikana peruskorjannut niitä kiinteistöjä, joissa järjestetään tai tuotetaan kuntalaisille peruspalveluja.  Lainamäärä on pysynyt kohtuullisena suurista investoinneista huolimatta. Aiemmin tehdyt kunnallisveroprosentin korottamiset ovat mahdollistaneet ja edistäneet suurten peruspalvelujen järjestämistä tukevien investointien toteuttamista. 

Vesilaitos

Vesi- ja jätevesimaksuja on vuosittain korotettu merkittävien vesilaitosinvestointien johdosta. Mutta edelleen on tarvetta varautua tuleviin verkostosaneerauksiin yms. Vesihuoltolain mukaan vesi- ja viemärilaitoksen pitää pystyä kattamaan investoinnit ja kulutusmenot pitkällä tähtäimellä. Vuonna 2019 vesilaitoksen liikevaihdoksi kirjattiin yhteensä 458.265 euroa. Poistojärjestelmän muuttaminen kevensi poistojen määrää, joka puolestaan helpotti vesilaitoksen taloudenhoitoa.

Henkilöstö

Palkkaus- ja palkkiomenot olivat  8.307.364 euroa ja noin 8.500 euroa pienemmät kuin mitä talousarviossa arvioitiin. Vuoden 2019 lopussa kunnan palveluksessa oli 214 työntekijää, joista vakinaisia oli 157, määräaikaisia 51, työllistettyjä neljä, oppisopimuksessa kaksi ja sivutoimisia 3. Lisäksi kunta maksoi palkkioita ja korvauksia 22 omaishoitajalle ja kolmelle perhehoitajalle. 

Kuntakonserni

Konsernilaskelmassa 31.12.2019 toimintakate oli 22.207.568 euroa. Vuonna 2018 toimintakate oli 22.318.793 euroa. Konsernin vuosikate oli 817.343euroa ja tilikauden tulos oli -1.171.723 euroa. Konsernin tilikauden alijäämä oli -1.175.430 euroa. Muiden muassa verotulojen arvioitua pienempi kertymä, valtionosuuksien jyrkkä lasku ja poistojen merkittävä kasvu ovat vieneet konsernin tuloksen heikoksi. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää allekirjoittaa vuoden 2019 tilinpäätöksen ja jättää sen  tilintarkastajan tarkastettavaksi.

Päätös

Kunnanhallitus päätti,että tilinpäätöksen taulukot tarkistetaan. Mikäli kysymys on muusta kuin teknisestä poikkeamasta, kunnanhallitus käsittelee tilinpäätöksen uudelleen.

Asiantuntijoina kuultiin kunnanjohtaja Anu Sepposta, tekninen johtaja Antti Tuppuraa, perusturvajohtaja Kirsi Solmaria, sivistysjohtaja Olli Lipposta, elinkeinoasiamies Iiro Lyytistä ja hallintojohtaja Merja Koivula-Laukkaa.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)

Käsitellyt asiat