Kunnanhallitus, kokous 23.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 Perusopetuslaissa tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan vuoden 2019 ohjaustuntien laskennallista määrää koskeva oikaisu

RauDno-2020-146

Valmistelija

  • Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Perustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriö oikaisee 29.11.2018 antamaansa päätöstä (dnroOKM/53/221/2018) rahoituksen laskemisesta käytettävien ohjaustuntien osalta. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on 5.12.2019 opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 49 §:n nojalla vahvistanut rahoituksen laskemisessa käytettävien ohjaustuntien laskennalliset määrät toimintaa järjestäville kunnille oheisen liiteraportin osoittamalla tavalla. Ohjaustunteja on jaettu lisää 32.670 tuntia kuntien ilmoittamien tuntimäärien suhteessa. 

Rautalammin osalta vuonna 2019 aamu- ja iltapäivätoiminnan tunteja oli yhteensä 1.271, kun tunteja oli aiemmin ilmoitettu 1.259. Muutos on 12 tuntia aiempaa enemmän, yksikköhinta 26,00. Valtionosuuden peruste 33.046 ja valtionsosuus 18.836 (57%).

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää, että se ei hae oikaisua perusopetuslaissa tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan vuoden 2019 ohjaustuntien laskennallista määrää koskevaan oikaisuun. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan kunnanhallitus
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätöss voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.

Käsitellyt asiat