Kunnanhallitus, kokous 23.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuuden syrjäisyyslisien oikaisuista vuosilta 2017-2019

RauDno-2020-2

Valmistelija

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Kuntien peruspalvelujen valtionosuuksien Tilastokeskuksen suorittamassa syrjäisyysluvun laskennassa on ilmennyt virhe, jolla on vaikutusta kaikkien kuntien syrjäisyyslukuihin ja tätä kautta valtionosuuksiin. Syrjäisyysluvut määritellään valtionosuusjärjestelmässä viiden vuoden välein ja nykyinen voimassa oleva määritys koskee vuosien 2017-2021 valtionosuuksia. Virhe koskee em. voimassa olevan kauden syrjäisyyslukuja, joten valtionosuudet tulee korjata takautuvasti vuosilta 2017-2019. Vuosien 2020-2021 osalta muutokset huomioidaan asianomaisten vuosien varsinaisissa valtionosuuspäätöksissä. Vuosien 2017-2021 syrjäisyyslukujen perusteena ovat kuntien väestötiedot 31.12.2015 tilanteessa. 

Jos kunnalta on jäänyt saamatta valtionosuutta, joka olisi lain mukaan kuulunut sille, on saamatta jäänyt euromäärä suoritettava kunnalle. Jos kunta on saanut perusteettomasti valtionosuutta, on valtionvarainministeriön määrättävä liikaa saatu määrä palautettavaksi. 

Rautalammin kunta on saadun laskelman mukaan saanut valtionosuutta liikaa vuosina 2017-2019 yhteensä 73 600 euroa. 

Tässä tapauksessa sovellettavat lain kohdat ovat kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 51-52 §. Kunnille, joitka ovat saaneet kyseessä olvan virheen takia perusteettomasti etua eli syrjäisyyslisää, sovelletaan mainitun lain 52 § 2 momenttia siten, että perusteettomasti saatu syrjäisyyslisä ja sille määriteltävä korko jätetään perimättä. Asianomaisilla kunnilla ja valtionapuviranomaisilla (valtiovarainministeriöllä) ei ole ollut mahdollisuutta tietojen tarkistamiseen, joten takaisinperintää voi pitää laissa tarkoitetun mukaisesti kohtuuttomana. 

Valtiovarainministeriö on päättänyt jättää määräämättä palautettavaksi asianomaisille kunnille liikaa saadut syrjäisyyslisät vuosilta 2017-2019.

 

 

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää, että se ei hae oikaisua valtiovarainministeriön tekemään päätökseen kunnan peruspalvelujen syrjäisyyslisien oikaisuista vuosilta 2017-2019. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan kunnanhallitus
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätöss voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.

Käsitellyt asiat