Kunnanhallitus, kokous 23.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Opetus- ja kulttuuritoimen käyttökustannusten valtionosuus

RauDno-2019-113

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Perustelut

Opetus-​ ja kultturiministeriö on opetus-​ ja kulttuuritoimen rahoituksesta annaetun lain (1705/2009) 50 §:n ja ​ 57 §:n 3 momentin sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 16 §:n 1 momentin nojalla tarkistanut kunnille vuodeksi 2019 myönnetyn valtionosuusden sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille vuodeksi 2019 myönnetyn rahoituksen vuoden 1019 keskimääräisen oppilas- ja opiskelijamäärien mukaiseksi.

Päätöksessä on huomioitu aamu- ja iltapäivätoimintaan vuodelle 2019 myönnetyt lisäsuoritteet. Päätös korvaa opetus- ja kulttuuriministoriön 5.8.2019 tekemän päätöksen. 

Rautalammin kunnan valtionosuus opetus- ja kulttuuritoimen käyttökustannuksiin vuodeksi 2019 on tarkistuksen jälkeen 208 961 euroa (valtionosuus aiemmassa päätöksessä oli 224.992 €). Muutos aiempaan nähden on -16 031 euroa.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa.

Ehdotus

Esittelijä

Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle,​ että se hakee/ei hae oikaisua opetus-​ ja kulttuuritoimen rahoituksen tarkistamista koskevaan päätökseen. 

Päätös

Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle,​ että se ei hae oikaisua opetus-​ ja kulttuuritoimen rahoituksen tarkistamista koskevaan päätökseen. 

Valmistelija

  • Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Perustelut

Opetus-​ ja kultturiministeriö on opetus-​ ja kulttuuritoimen rahoituksesta annaetun lain (1705/2009) 50 §:n ja 57 §:n 3 momentin sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 16 §:n 1 momentin nojalla tarkistanut kunnille vuodeksi 2019 myönnetyn valtionosuusden sekä kuntayhtymille,​ rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille vuodeksi 2019 myönnetyn rahoituksen vuoden 1019 keskimääräisen oppilas-​ ja opiskelijamäärien mukaiseksi.

Päätöksessä on huomioitu aamu-​ ja iltapäivätoimintaan vuodelle 2019 myönnetyt lisäsuoritteet. Päätös korvaa opetus-​ ja kulttuuriministoriön 5.8.2019 tekemän päätöksen. 

Rautalammin kunnan valtionosuus opetus-​ ja kulttuuritoimen käyttökustannuksiin vuodeksi 2019 on tarkistuksen jälkeen 208 961 euroa (valtionosuus aiemmassa päätöksessä oli 224.992 €). Muutos aiempaan nähden on -​16 031 euroa.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää, että se ei hae oikaisua opetus-​ ja kulttuuritoimen rahoituksen tarkistamista koskevaan päätökseen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan kunnanhallitus
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätöss voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.

Käsitellyt asiat