Kunnanhallitus, kokous 23.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 74 Metsänhoitotoimenpiteet Rajasaari-kiinteistöllä

RauDno-2020-117

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Perustelut

Rajasaari - kiinteistö (686-408-14-8) sijaitsee Rajasaaressa Hankavedellä. Rajasaari - kiinteistöllä sijaitsee kunnan omistama laavu ja polttopuuvarasto. Laavun polttopuuhuolto suoritetaan normaalisti siten, että yrittäjä vie valmiiksi tehdyt polttopuut talvella Rajasaareen. Tänä talvena jäät ovat niin heikot, että polttopuiden vientiä ei ole voitu suorittaa.

Rajasaari - kiinteistön pinta-ala on noin 7,3 hehtaaria. Metsä on lehtipuuvaltaista sekametsää. Rajasaaren laavulla vuosittain tarvittava polttopuu (n. 5 heittokuutiota) olisi mahdollista ottaa Rajasaari - kiinteistön metsästä. Yrittäjä tekisi lehtipuuta ropsi-mittaan ja veisi ropsit talvella puuvarastoon. Tästä asiakas voisi itse tehdä nuotiopuut. Tällöin metsän talousarvo kasvaisi ja puuhuollosta aiheutuvat kustannukset hieman pienenisivät.

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Metsäjaosto esittää kunnanhallitukselle päätettäväksi, että Rajasaari - kiinteistöllä suoritetaan vuosittain pienimuotoista harvennusta ja metsänhoitotyötä. Isommat harvennushakkuut tai päätehakkuut käsitellään erikseen.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Rajasaari-​kiinteistö (686-​408-​14-​8) sijaitsee Rajasaaressa Hankavedellä. Rajasaari-​kiinteistöllä sijaitsee kunnan omistama laavu ja polttopuuvarasto. Laavun polttopuuhuolto suoritetaan normaalisti siten,​ että yrittäjä vie valmiiksi tehdyt polttopuut talvella Rajasaareen. Tänä talvena jäät ovat niin heikot,​ että polttopuiden vientiä ei ole voitu suorittaa.

Rajasaari-​kiinteistön pinta-​ala on noin 7,​3 hehtaaria. Metsä on lehtipuuvaltaista sekametsää. Rajasaaren laavulla vuosittain tarvittava polttopuu (n. 5 heittokuutiota) olisi mahdollista ottaa Rajasaari-​kiinteistön metsästä. Yrittäjä tekisi lehtipuuta ropsi-​mittaan ja veisi ropsit talvella puuvarastoon. Tästä asiakas voisi itse tehdä nuotiopuut. Tällöin metsän talousarvo kasvaisi ja puuhuollosta aiheutuvat kustannukset hieman pienenisivät.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitukselle päätettää, että Rajasaari-​kiinteistöllä suoritetaan vuosittain pienimuotoista harvennusta ja metsänhoitotyötä. Isommat harvennushakkuut tai päätehakkuut käsitellään erikseen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Asiantuntijana kuultiin tekninen johtaja Antti Tuppuraa.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan kunnanhallitus
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätöss voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.

Käsitellyt asiat