Kunnanhallitus, kokous 23.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Kutsuntalautakuntien jäsenten ja kutsuntalääkäreiden nimeäminen vuodelle 2020

RauDno-2019-107

Valmistelija

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Puolustusvoimien Pohjois-​Savon aluetoimisto pyytää 19.2.2020 lähettämällään kirjeellä kuntia nimeämään kunnan edustajat ja varaedustajat (vähintään kaksi varsinaista edustajaa kohti) kutsuntalautakuntiin ensisijaisesti nuoriso-​ ja/tai sosiaalitoimialalta. Kunnan edustajaa valittaessa pyydetään huomioimaan, että hänellä olisi kokemusta nuorten parissa työskentelystä (esim. sosiaalityöntekijä tai etsivän nuorisotyön tekijä). Lautakunnan jäseniä nimettäessä pyydetään ottamaan huomioon heidän mahdollinen esteellisyys,​ niin ettei kutsunnanalaisissa ole heidän lähisukulaisiaan.

Rautalampi-Vesanto -​kutsuntatilaisuuteen ti 10.11. klo 9.00 Vesannon seurakuntakodille tarvitaan yksi edustaja kustakin kunnasta. Kunnan edustajista ja heidän varamiehistään pyydetään ilmoittamaan nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumerot. Nimämiset pyydetään Pohjois-​Savon aluetoimistoon 31.5.2020. mennessä.

Lisäksi kuntia pyydetään nimeämään ja ilmoittamaan myös lääkärit,​ jotka toimivat syksyn kutsunnoissa kutsuntalääkäreinä. Aluetoimisto esittää,​ että kutsuntalääkäreinä toimisivat samat lääkärit,​ jotka suorittavat keväällä kutsunnanalaisten ennakkoterveystarkastukset. Kun samassa kunnassa on useamman kunnan kutsunnanalaisia,​ pyydetään terveyskeskuksia sopimaan keskenään kutsuntatilaisuudessa tarkastuksia suorittavasta lääkäristä. Vastaukset pyydetään 3.4.2020 mennessä.

Kuntaa pyydetään huomioimaan kutsuntatilaisuudessa tarjottavat kutsuvieraskahvit ja niistä aiheutuvat kustannukset. Kunnan toivotaan tarjoavan lounasruokailun kutsunnanalaisille.

Vuonna 2019 kutsuntalautakunnan jäsenenä oli etsivä nuorisotyöntekijä ja varalla nuoriso-​vapaa-​ajanohjaaja.

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

-​ Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

-​ Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

-​ Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ei vaikutusta

-​ Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää valita vuoden 2020 kutsuntalautakunnan jäsenen ja kaksi varajäsentä. Lisäksi kunnanhallitus pyytää Sisä-​Savon terveydenhuollon kuntayhtymää nimeämään kutsuntalääkärin ja hänen varahenkilönsä sekä sopimaan Vesannon kutsuntalääkärin kanssa,​ kumpi suorittaa terveystarkastukset kutsuntatilaisuudessa. Kunta tarjoaa kutsuntakahvit kutsuvieraille sekä lounasruokailun kutsunnanalaisille yhdessä Vesannon kunnan kanssa.

Päätös

Kunnanhallitus päätti nimetä kutsuntalautakunnan jäseniksi Noora Taurenin ja varajäseniksi Inna Kääriäisen ja Olli Lipposen.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan kunnanhallitus
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätöss voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.

Käsitellyt asiat