Kunnanhallitus, kokous 23.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 90 Kunnanjohtajan vuosittaiset painopistealueet ja tavoitteet

RauDno-2020-105

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Matti Kärkkäinen, kunnanhallituksen pj., matti.karkkainen@rautalampi.fi

Perustelut

Rautalammin kunnanvaltuusto on 18.12.2018/ § 89 hyväksynyt kunnanjohtajan johtajasopimuksen. Sopimuksen liitteenä oli tavoiteosio. Kunnanhallituksen puheenjohtaja on käynyt kehityskeskustelun kunnanjohtajan kanssa. Keskustelussa on käyty lävitse vuoden 2019 tavoitteiden toteutuma ja laadittu alustavat tavoitteet vuodelle 2020. Kunnanhallituksen puheenjohtaja esittelee keskustelun tulokset kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

Matti Kärkkäinen, kunnanhallituksen pj., matti.karkkainen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä tiedokseen tavoitteiden 2019 toteutuman ja keskustelee/ täsmentää vuoden 2020 tavoitteita.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Valmistelija

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Rautalammin kunnanvaltuusto on 18.12.2018/ § 89 hyväksynyt kunnanjohtajan johtajasopimuksen. Sopimuksen liitteenä oli tavoiteosio. Kunnanhallituksen puheenjohtaja on käynyt kehityskeskustelun kunnanjohtajan kanssa. Keskustelussa on laadittu alustavat tavoitteet vuodelle 2020. Kunnanhallitus on keskustellut alustavista tavoitteista kokouksessaan 24.2.2020.

 

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Matti Kärkkäinen, kunnanhallituksen pj., matti.karkkainen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää vuoden 2020 tavoitteista.

Päätös

Kunnanhallitus päätti, että vuoden 2020 tavoitteita ovat:

1. Talouden säästöohjelma

2. Asuntostrategia, asukas-asuntomarkkinointi.

3. Brändityö.

4. Elinkeinopuolen aktivointi.


Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan kunnanhallitus
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätöss voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.

Käsitellyt asiat