Kunnanhallitus, kokous 23.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 82 Kunnan peruspalveluiden valtionosuus ja valtionosuuksien tasaus

RauDno-2019-110

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) 5 §:n mukaan kunnan peruspalvelujen valtionosuus koostuu seuraavista valtionosuusperusteista: 1. 1 §:n 1 momentissa tarkoitettujen valtionosuustehtävien laskennallisista kustannuksista ja 2. syrjäisyyden, työpaikkaomavaraisuuden ja saamelaisten kotiseutualueen kunnan lisäosien määräytymisperusteista.

Kunnalle myönnetään valtionosuutta 1 §:ssä tarkoitettujen valtionosuustehtävien järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin euromäärä, joka saadaan, kun 6 - 13 §:n mukaisesti määräytyvät laskennalliset kustannukset lasketaan yhteen ja saadusta summasta vähennetään 56 §:ssä tarkoitettu kunnan omarahoitusosuus. Vuonna 2019 kunnan omarahoitusosuus on 3.524,51 euroa asukasta kohden. Näin saatuun euromäärään lisätään kunan 26-28 §:ssä tarkoitetut syrjäisyyden, työpaikkaomavaraisuuden ja saamelaisten kotiseutualueen kunnan lisäosat.

Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 29 §:n mukaan kunnalle myönnetään verotuloihin perustuvaa valtionosuuden lisäystä (tasauslisä), jos kunnan laskennallinen verotulo asukasta kohden on pienempi kuin euromäärä, joka saadaan jakamalla kaikkien kuntien yhteenlasketut laskennalliset verotulot kuntien yhteenlasketulla asukasmäärällä (tasausraja). Kunta saa tasauslisää 80 % tasausrajan ja kunnan asukasta kohden lasketun laskennallisen verotulon erotuksesta.

Kunnan laskennallista verotuloa laskettaessa otetaan huomioon kunnallisvero ja kunnan osuus yhteisön tuloverosta (yhteisövero).

Rautalammin kunnan peruspalvelujen valtionosuus (sis. verotuloihin perustuvan valtionosuuden tasaus) on 11.313 918 €, mistä verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus on 2.949 466 €. Kotikuntakorvaustulot ovat 76.562 €, kotikuntakorvausmenot 46.492 €. Opetus- ja kultuuritoimen rahoituksesesta annetussa laissa sekä vapaasta sivitystyöstä annetusta laissa tarkoitettu rahoitus on 224.992 €.

Ehdotus

Esittelijä

Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää, että se ei hae oikaisua valtiovarainministeriön tekemiin päätöksiin kunnan peruspalvelujen valtionosuuden myöntämisestä tai kunnan verotuloihin perustuvaan valtionosuuden tasauksesta.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) 5 §:n mukaan kunnan peruspalvelujen valtionosuus koostuu seuraavista valtionosuusperusteista: 1. 1 §:n 1 momentissa tarkoitettujen valtionosuustehtävien laskennallisista kustannuksista ja 2. syrjäisyyden,​ työpaikkaomavaraisuuden ja saamelaisten kotiseutualueen kunnan lisäosien määräytymisperusteista.

Kunnalle myönnetään valtionosuutta 1 §:ssä tarkoitettujen valtionosuustehtävien järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin euromäärä,​ joka saadaan,​ kun 6 -​ 13 §:n mukaisesti määräytyvät laskennalliset kustannukset lasketaan yhteen ja saadusta summasta vähennetään 56 §:ssä tarkoitettu kunnan omarahoitusosuus. Vuonna 2020 kunnan omarahoitusosuus on 3 654,72 euroa (viime vuonna 3.524,​51 euroa) asukasta kohden. Näin saatuun euromäärään lisätään kunan 26-​28 §:ssä tarkoitetut syrjäisyyden,​ työpaikkaomavaraisuuden ja saamelaisten kotiseutualueen kunnan lisäosat.

Kunnan peruspalvelujen valtionosuutta lisätään ja vähennetään lain 7 luvussa tarkoitetuilla erillä.

Varainhoitovuodesta 2010 lähtien toteutetuista veroperustemuutoksista johtuvia kunnallisverotulomuutoksia vastaava euromäärä maksetaan kunnille valtionosuuden yhteydessä. Kunnalle maksetaan sen verotulojen menetystä vastaava euromäärä.

Kunnan kunkin varainhoitovuoden verotulojen menetystä laskettaessa sovelletaan varainhoitovuotta edeltänyttä vuotta edeltäneen vuoden verotustietoja ja varainhoitovuotta edeltäneen vuoden veroprosenttia sekä asukaslukua varainhoitovuotta edeltäneen vuoden lopussa.

Veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvausten hallinnointiin ja maksamiseen sovelletaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 48 §:n 1 monenttia, 49 §:n 1 ja 2 momenttia, 50-53 §:ää ja 61-63 §:ää.

Rautalammin kunnan peruspalvelujen valtionosuus (sis. verotuloihin perustuvan valtionosuuden tasaus) vuonna 2020 on 10 218 227 euroa (viime vuonna 11 313 918 euroa),​ mistä verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus on 3 023 841 euroa (viime vuonna 2 949 466 euroa). Kotikuntakorvaustulot ovat 97 942 euroa (viime vuonna 76 562 euroa),​ kotikuntakorvausmenot -37 654 euroa (viime vuonna -46 492 euroa). Opetus-​ ja kultuuritoimen rahoituksesesta annetussa laissa sekä vapaasta sivitystyöstä annetusta laissa tarkoitettu rahoitus on 123 549 euroa (viime vuonna 224 992 euroa).

Jos kunta on tyytymätön valtiovarainministeriön kunnan peruspalvelujen valtionosuuden myöntämistä tai veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvausta koskevaan päätökseen, sillä on peruspalvelujen lain valtionosuuslaina 64 §:n nojalla oikeus kolmen kuukauden kuluessa päätösestä tiedon saatuaan tehdä kirjallien oikaisuvaatimus valtiovarainministeriölle.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää,​ että se ei hae oikaisua valtiovarainministeriön tekemiin päätöksiin kunnan peruspalvelujen valtionosuuden myöntämisestä tai kunnan verotuloihin perustuvaan valtionosuuden tasauksesta.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan kunnanhallitus
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätöss voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.

Käsitellyt asiat