Kunnanhallitus, kokous 23.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 83 Kotikuntakorvauksen perusosa 2020

RauDno-2019-114

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) 38 §:n mukaan kotikuntakorvaus määräytyy kuntien ja muiden opetuksen järjestäjien esi- ja perusopetuksen toteutuneiden kustannusten perusteella erikseen 6-, 7-12- ja 13-15-vuotiaille.

Toteutuneet kustannukset määräytyvät mainitun lain 59 §:n mukaisesti vähennettynä kuitenkin kustannuksilla, jotka aiheutuvat erikoissairaanhoidossa olevan oppilaan perusopetuslain 4 a §:ssä tarkoitetun opetuksen tuesta sekä pidennetyn oppivelvollisuuden opetuksesta siltä osin kuin ne ylittävät toteutuneen kotikuntakorvauksen tason.

Kotikuntakorvauksen perusosa lasketaan jakamalla kuntien ja muiden opetuksen järjestäjien yhteenlasketut esi- ja perusopetuksen toteutuneet kustannukset kuntien painotetulla 6-15-vuotiaiden määrällä. Kuntien painotettu 6-15 -vuotiaiden määrä saadaan kertomalla kuntien 6-vuotiaiden määrä luvulla 1,60; 7-12-vuotiaiden määrä luvulla 1 ja 13-15-vuotiaiden määrä luvulla 1,60 ja laskemalla näin saadut tulot yhteen. Oppilaan iän mukaan määräytyvä kotikuntakorvaus saadaan kertomalla kotikuntakorvauksen perusosa 0,61-1,60. Muulle oppivelvolliselle oppilaalle kotikuntakorvaus määräytyy 13-15 -vuotiaiden kotikuntakorvauksen perustelle.

Valtionvarainministeriö on päättänyt peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 38 §:n 6 momentin nojalla, että Rautalammin kunnan vuoden 2019 kotikuntakorvauksen perusosa on 6 600,17 euroa.

Ehdotus

Esittelijä

Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää, että se ei hae oikaisua Rautalammin kunnan kotikuntakorvauksen perusosaa koskevaan päätökseen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) 38 §:n mukaan kotikuntakorvaus määräytyy kuntien ja muiden opetuksen järjestäjien esi-​ ja perusopetuksen toteutuneiden kustannusten perusteella erikseen 6-​,​ 7-​12-​ ja 13-​15-​vuotiaille.

Toteutuneet kustannukset määräytyvät mainitun lain 59 §:n mukaisesti vähennettynä kuitenkin kustannuksilla,​ jotka aiheutuvat erikoissairaanhoidossa olevan oppilaan perusopetuslain 4 a §:ssä tarkoitetun opetuksen tuesta sekä pidennetyn oppivelvollisuuden opetuksesta siltä osin kuin ne ylittävät toteutuneen kotikuntakorvauksen tason.

Kotikuntakorvauksen perusosa lasketaan jakamalla kuntien ja muiden opetuksen järjestäjien yhteenlasketut esi-​ ja perusopetuksen toteutuneet kustannukset kuntien painotetulla 6-​15-​vuotiaiden määrällä. Kuntien painotettu 6-​15 -​vuotiaiden määrä saadaan kertomalla kuntien 6-​vuotiaiden määrä luvulla 1,​61;​ 7-​12-​vuotiaiden määrä luvulla 1 ja 13-​15-​vuotiaiden määrä luvulla 1,​60 ja laskemalla näin saadut tulot yhteen. Oppilaan iän mukaan määräytyvä kotikuntakorvaus saadaan kertomalla kotikuntakorvauksen perusosa seuraavasti:

Ikä:                              Kerroin:

6-vuotias                      0,61

7-12 -vuotias                 1,00

13-15 -vuotias               1,60

Muulle oppivelvolliselle oppilaalle kotikuntakorvaus määräytyy 13-​15 -​vuotiaiden kotikuntakorvauksen perustelle.

Valtionvarainministeriö on päättänyt peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 38 §:n 6 momentin nojalla,​ että Rautalammin kunnan vuoden 2020 kotikuntakorvauksen perusosa on 6 796,81 euroa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää,​ että se ei hae oikaisua Rautalammin kunnan kotikuntakorvauksen perusosaa koskevaan päätökseen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan kunnanhallitus
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätöss voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.

Käsitellyt asiat