Kunnanhallitus, kokous 23.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Henkilöstön lomautus koronavirus epidemian takia

RauDno-2020-148

Valmistelija

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Suomen hallitus antoi 16.3.2020 määräyksen, joka sulki lähes kaikki kunnan yksiköt. Hallitus linjasi, että koulujen ja oppilaitosten sekä kansanopistojen ja muun vapaan sivistystyöntilat suljetaan. Lisäksi hallitus linjasi, että kuntien museot, teatterit, kulttuuritalot, kirjastot, kirjastoautot, harrastustilat ja -paikat, uimahallit ja muut urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat, vanhusten päivätoiminta, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset suljetaan. Toimintoja jouduttiin siis sulkemaan ennen kuin yhteistoimintamenettelyprosessia ehdittiin edes aloittaa.

Kunnallisesta yhteistoiminnasta annetun lain 15 §:n mukaan, jos viraston, laitoksen tai muun toimintayksikön toiminnan vaarantuminen tai muut erittäin painavat syyt, joita ei ole voinut ennakolta tietää, ovat yhteistoimintamenettelyn esteenä, voidaan 4 §:n 1. momentin 1. ja 4. kohdassa sekä 7 §:ssä tarkoitetussa asiassa tehdä päätös ilman edeltävää yhteistoimintamenettelyä. Kuntatyönantaja KT on linjannut, että kunnallisen yhteistoimintalain 15 §:ää voidaan tässä tilanteessa soveltaa. Näin ollen lomautuksia koskevat päätökset, mikäli niihin nopeasti joudutaan, voidaan tehdä tässä poikkeuksellissa tilanteessa ilman yhteistoimintamenettelyprosessia. On kuitenkin tarpeen käsitellä asiaa yhteistoiminnassa niin pian kuin mahdollista.

Työsopimuslain 2 luvun 12 §:n 2. momentin mukaan työntekijän ollessa estynyt tekemästä työtään työpaikkaa kohdanneen tulipalon, poikkeuksellisen luonnontapahtuman tai muun sen kaltaisen hänestä tai työantajasta riippumattoman syyn vuoksi, hänellä on oikeus saada palkkaansa esteen ajan, kuitenkin enintään 14 päivältä.

Henkilöstölle on etsitty korvaavaa työtä, siinä melko hyvin onnistuenkin.Tilanne elää kuitenkin koko ajan. Poikkeusolojen jatkuessa tilanne voi vaikeutua.

Rautalammin kunnassa järjestetään yhteistoimintalain mukainen neuvottelu 23.3.2020 klo 12.00. Tässä neuvottelussa käydään lävitse ennakkoselvitys mahdolliselle lomautukselle, arvioidaan sen laajuus, toteuttamistapa, alkamisajankohta ja kesto sekä kuullaan henkilöstöjärjestöt.

 

 

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Rautalammin kunnan yhteistyötoimikunta kokoontui 23.3.2020. Toimikunnassa käsiteltiin selvitys mahdollisen lomautuksen syistä, arvioitiin sen laajuutta, toteuttamistapaa, arvioitiin alkamisajankohtaa sekä kuultiin henkilöstöjärjestöt. Yhteisesti todettiin, että poikkeuksellinen tilanne on tullut  yllättäen, siihen ei ole voinut kukaan valmistautua. Ongelmaksi nähtiin myös se, että selvät ohjeistukset puuttuvat. Tämän vuoksi on noudatettava voimassa olevaa lainsäädäntöä mm. lomautuksien suhteen.  Poikkeustilan jatkuessa yli 13.4.2020, tilanne vaikeutuu myös muilla toimialoilla, lukuunottamatta perusturvan toimialaa.

Lomatusilmoitus pitää toimittaa työntekijöille 14 vrk ja viranhaltijoille 1 kk ennen lomautuksen alkua. Mikäli lainsäädäntö tässä poikkeusellisessa tilanteessa muuttuu, sovelletaan muuttunutta säädäntöä.

 

Päätös

Kunnanhallitus päätti, että yhteistoimintaneuvottelut käynnistetään yt-lain mukaisesti koskien koko kuntaan.


Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan kunnanhallitus
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätöss voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.

Käsitellyt asiat