Kunnanhallitus, kokous 23.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 86 Asunnonhankinnan asuntojen kehittämisuunnitelma

RauDno-2019-432

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Rautalammin kunnan omistamalla Asunnonhankinta Oy:llä on 156 asuntoa ja eri asunto-osakeyhtiöissä kunnalla on noin 26 asuntoa. Lisäksi vanhustenhuollossa on Pauliinassa 18 huoneistoa, Aapelissa 6 ja Toivossa 6.

Rautalammin kunta on tilanteessa, jossa sen on päätettävä valittavasta strategiasta kiinteistöjen suhteen. Asukkaat ovat olleet enemmän kiinnostuneita vanhemmista ja osin huonokuntoisemmista asunnoista johtuen niiden ”paremmasta” sijainnista eli ne ovat lähempänä keskustaa ja palveluita. Näissä kohteissa vuokratasokin on selvästi alempi. Isommista asunnoista on jopa pulaa.

Rautalampi kunta käynnisti jo vuonna 2016 taloyhtiöiden fuusion valmistelun. Rautalammin Asunnonhankinta Oy on syntynyt kahden yhtiön fuusion seurauksena, jossa Kiinteistö Oy Rautalammin Haka Oy fuusioitui Rautalammin Asunnonhankinta Oy -nimiseen yhtiöön. Kiinteistö Oy Rautalammin Haka Oy oli käytännössä lähes velaton ja Rautalammin Asunnonhankinta Oy:n velka on noin 300 – 400 euroa/m2. Yhtiön rahoitustulos vuonna 2018 oli noin 40.000 euroa ja korjauskustannukset tilikaudella 2018 noin 255.000 euroa, jotka on kirjattu suoraan tulokseen. Korjauskustannukset ovat olleet keskimäärin noin 150.000 euroa vuodessa.

Raksystems Oy on tehnyt asunnoista 17.12.2018 päivätyn kuntokartoituksen ja korjausvelkaselvityksen. Sen mukaisesti asuntojen kunnostaminen vuosien 2019 – 2023 välisenä aikana tulisi maksamaan noin 6.8 MEUR

Ennen kuin tehdään mitään päätöksiä toimintastrategiasta asuntotuotantoon liittyen, tulisi tehdä kokonaissuunnitelma, missä otetaan kantaa asuntojen tarpeeseen. Asuntojen tarve liittyy oleellisesti myös seutukunnan yritysten näkemykseen työpaikkakehityksestä. Kunnan väestörakenne määrittää osan tarvittavien asuntojen määrästä ja laadusta. Suunnitelmassa on otettava huomioon vanhusväestön määrä ja ikärakenne. Rautalammin kunnan tapauksessa yritysten näkemyksellä työpaikkojen määrän suhteen on olennainen merkitys.

Kokonaissuunnitelmassa on otettava huomioon vuokrataloyhtiön tilanne ja sen suhteen tehtävät toimenpiteet.

Rautalammin kunnan Asunnonhankinta on hakenut Valtiokonttorilta mm. talouden tervehdyttämisavustusta, viivästyskorkohelpotusta ja lainojen järjestelyä vuonna 2017. Valtiokonttorin kanssa neuvotteluja on jatkettu 2018 ja 2019. Edellä mainittujen ja muiden vuokratalojen tervehdyttämiseen suunniteltujen tuotteiden (mm. rajoitusakordi, purkuakordi) edellytyksenä on, että 1) kunnan asuntotilannetta tarkastellaan kokonaisvaltaisesti, 2) ennakoidaan ja suunnitellaan tulevat vuodet, 3) omistajan itse osallistuu  mm. rahoituksella toimenpiteisiin ja 4) käytössä on kuntatason vuokra-asuntosuunnitelma.

Tervehdyttämissuunnitelman tulee olla mahdollisimman realistinen ja konkreettinen. Paitsi että on otettu kantaa asuntojen määrään, kokoon, sijaintiin yms., on myös mietitty, miten kaikki rahoitetaan pitkällä tähtäimellä.

 

Ehdotus

Esittelijä

Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus keskustelee kunnan asuntostrategiasta, antaa ohjeita tervehdyttämissuunnitelman laatimiseen ja jatkovalmisteluun.

Päätös

Kunnanhallitus päätti, että valtuustoseminaarissa 2-3.9.2019 asuntostrategian ja tervehdyttämisuunnitelman laatimista jatketaan.

Valmistelija

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Valtuustoseminaarissa 3.9.2019 valtuusto evästi Asunnonhankinnan kehittämisuunnitelman laatimista. Tämän jälkeen Asunnonhankinnan hallitus ja kunnan virkamiehet ovat jatkaneet kehittämisuunnitelman työstämistä. Rautalammin kunnan Asunnonhankinnan fuusioituneen yhtiön ensimmäinen  tuloslaskelma valmistui 26.2.2020. Valtionkonttorin kanssa käytiin neuvottelu 27.2.2020, jossa käsiteltiin kehittämissuunnitelman alustavaa luonnosta. Neuvottelussa käytiin lävitse eri vaihtoehdot talouden tervehdyttämiseksi.

Asunnonhankinnan asuntojen markkinointi on parantunut, käyttöaste on tällä hetkellä 95-96%. Kiinteistöjen korjaustapaselvitysten avulla kiinteistöjen korjaukset on aikataulutettu ja korjaustoimii on jo ryhdytty. Suurin haaste on yhtiön lainarästit viivästykorkoineen. Valtionkonttorilta on mahdollista saada talouden tervehdyttämisavusta, joka maksimissaan voi olla n. 50% rästeistä, mikäli omistaja eli kunta sijoittaa yhtiöön saman verran. Edellytyksenä on myös se, että tervehdyttämissuunnitelman avulla yhtiön talous saadaan terveeksi eli talous tasapainoon. Yhtiön talouden tasapainoittamiseen on mahdollista käyttää mm. lainaehtomuutoksia, vuosimaksujen purkamista ja viivästyskorkohelpotuksia.

Ennenkuin tervehdyttämissuunnitelma liitteineen  lähetetään Valtionkonttoriin, vaatii se kunnanhallituksen ja- valtuuston päätöksen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää, että tervehdyttämissuunnitelmaa käsitellään valtuuston iltakoulussa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan kunnanhallitus
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätöss voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.

Käsitellyt asiat