Kunnanhallitus, kokous 22.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 344 Teknisen johtajan viran täyttäminen

RauDno-2021-656

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 20.9.2021, että teknisen johtajan tehtävän pätevyysvaatimuksia muutetaan ja virka laitetaan uudelleen haettavaksi.

Tekninen johtaja vastaa teknisen osaston johtamisesta sekä toiminnan kehittämisestä. Lisäksi hän  vastaa kunnan investointien suunnittelusta ja toteutuksesta. Tekninen johtaja toimii teknisen lautakunnan esittelijänä ja työskentelee kunnanjohtajan alaisuudessa osana kunnan johtoryhmää.  

Viran kelpoisuusehtona on teknisen alan korkeakoulututkinto, insinöörin tutkinto tai  muu vastaava tutkinto. Arvossa pidetään talonrakennus- tai ympäristö- ja vesirakennusalan koulutusta ja työkokemusta. Tekniseltä johtajalta toivotaan kokemusta esimies- ja johtotehtävistä sekä kunnallistalouden osaamista. Eduksi luetaan kunnallishallinnon lainsäädännön tuntemus, hankintaosaaminen ja kuntalaisten elinvoimaa lisäävä työote

Määräaikaan mennessä tehtävää haki 11 henkilöä.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus valitsee virkaan hakeneista henkilöt, jotka haastatellaan. Lisäksi kunnanhallitus päättää ryhmän, joka haastattelee sekä haastatteluajankohdat.

Päätös

Kunnanhallitus totesi, että teknisen johtajan virkaa hakeneista yksi ei ole pätevä ja yksi hakijoista on päättänyt perua hakemuksensa. Kunnanhallitus päättti kutsua yhdeksästä jäljelle jääneestä hakijasta haastatteluun Jari Savinaisen Kuopiosta, Janne Martiskaisen Kuopiosta ja Lauri Leppisaaren Jyväskylästä. 

Haastatteluryhmäksi päätettiin valita kunnanhallitus, kunnanvaltuuston puheenjohtajisto, teknisen lautakunnan edustaja, kunnanjohtaja ja hallintojohtaja ja vs.tekninen johtaja.  

Haastattelut pidetään 8.11.2021 iltapäivällä.

Valmistelija

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Kunnanhallitus ja teknisen lautakunnan edustajat haastattelivat 8.11.2021 insinööri Jari Savinaisen, insinööri Janne Martiskaisen ja rakennusinsinööri Lauri Leppisaaren. Kysymyspatteristo oli kaikille sama, mutta haastatteluryhmä pystyi tarvittaessa esittämään täydentäviä kysymyksiä. Haastattelujen perusteella henkilöarviointiin päätettiin lähettää Jari Savinainen ja Janne Martiskainen.

Eezy Personell Jyväskylästä on tehnyt henkilöarvioinnit ja konsultti esittelee ne kokouksessa 22.11.2021.

Hallintosäännön 41 §:n mukaan toimialajohtajien valinnasta päättää kunnanvaltuusto. Teknisen johtajan tehtävänä on johtaa teknistä osastoa sekä toimia teknisen toimen toimialajohtajana. Hän vastaa teknisen toimen hallinnosta, taloudesta ja toiminnasta kuten rakentamisesta, kehittämisestä, yhdyskuntasuunnittelusta, vesi-, tie-, jäte-, liikenne- ja ympäristönsuojelusta sekä palo- ja pelastustoimesta. Lisäksi teknisen toimen alaisuuteen kuuluvat kunnan kiinteistöt, metsien hoito sekä huoltoon ja kunnossapitoon liittyvät asiat. Tekninen johtaja toimii esittelijänä teknisessä lautakunnassa. Hän on toimii kunnanjohtajan alaisuudessa ja on kunnan johtoryhmän jäsen.

Kunnanhallituksen jäsenillä on ollut käytössä kaikkien 11 henkilön hakemukset ja Kuntarekrystä tulostetut koulutus-, tutkinto- ja työkokemustiedot.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että tekniseksi johtajan virkaan valitaan insinööri Janne Martiskainen.

Päätös

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että teknisen johtajan virkaan valitaan insinööri Janne Martiskainen ja varalle insinööri Jari Savinainen.

Asiantuntijana kuultiin Eezy Personnel Assessmentin Terhi Tuukkasta.


Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan kunnanhallitus
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätöss voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.