Kunnanhallitus, kokous 22.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 345 Kouluverkoston muutosta valmistelevan työryhmän perustaminen

RauDno-2021-655

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Perustelut

Sivistysosastolla tehtiin talvella 2020-2021 kouluverkkoselvitys. Selvityksessä avattiin muun muassa kunnan väestökehitystä 2010-luvulla sekä väestöennustetta, oppilasmäärien kehitystä 2010-luvulla sekä oppilasennusteita ja esiopetuksen sekä perusopetuksen taloudellisia näkökulmia ja oppilasennusteesta johdettuja laskennallisia ryhmäkokoja eri luokka-asteilla. 

Sivistysosaston tulee nyt omalta osaltaan selvittää mahdollisuudet talouden saattamiseksi kestävään tilanteeseen. Samalla tulee huolehtia kunnan vetovoimaisuudesta ja palvelujen riittävän korkeasta laadusta. Sivistysosaston toiminnoista erityisen tarkkailun alla on tällä hetkellä sekä lakisääteiset että vapaaehtoiset toiminnot. Kustannusten karsiminen on kunnan taloudellisen toimintakyvyn ja itsenäisen päätöksenteon jatkumisen kannalta ensisijaisen tärkeää. 

Hyvinvointilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että sivistysosaston kouluverkon muutoksen suunnittelluun perustetaan työryhmä, joka koostuu sekä virkamiehistä että luottamushenkilöistä. Työryhmän koko on maksimissaan 8 henkilöä. Työryhmä toimii kunnanhallituksen alaisuudessa ja valmistelee kouluverkoston muutosta tuottaen vaihtoehtoisia skenaarioita palvelujen järjestämisestä sekä eri skenaarioiden kustannusvaikutuksista. Valmistelun pohjalta tullaan tekemään päätösehdotus hyvinvointilautakunnalle ja siitä edelleen kunnanhallitukselle sekä kunnanvaltuustolle. 

Valmistelutyölle on varattu aikaa kevääseen 2022 saakka niin, että mahdolliset päätökset tehtäisiin touko- kesäkuussa 2022. Työryhmä varautuu kuulemaan valmistelun aikana sekä kunnan henkilöstöä että asukkaita. Tarvittaessa valmistelun yhteydessä tullaan järjestämään yhteistoimintalain (333/2007) mukaiset neuvottelut sekä varaamaan hallintolain 41§ mukainen vaikuttamismahdollisuus asiaan osallisille (kuntalaisille)

Valmistelun etenemisestä tullaan tiedottamaan kunnan verkkosivuilla sekä tarvittaessa lehti-ilmoituksilla ja kunnan sosiaalisessa mediassa. 

 

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Hyvinvointilautakunta päättää esittää, että kunnanhallitus kokoaa virkamiehistä ja luottamushenkilöistä koostuvan työryhmän valmistelemaan sivistysosaston kouluverkoston muutosta. 

Päätös

Hyvinvointilautakunta päättää esittää, että kunnanhallitus kokoaa virkamiehistä ja luottamushenkilöistä koostuvan työryhmän valmistelemaan sivistysosaston kouluverkoston muutosta. 

Valmistelija

Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Perustelut

Hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 27.10.2021 (§ 30) päättänyt esittää kunnanhallitukselle kouluverkoston muutosta valmistelevan työryhmän perustamista. Työryhmän tehtävä on selvittää kouluverkoston muutokseen liittyviä organisaatio-, kustannus- ja henkilöstörakenteeseen liittyviä skenaariota sekä pedagogisia ja oppilaskuljetuksiin liittyviä näkökulmia. Kuntalaisten ja työntekijöiden kuuleminen ja tarvittaessa yt-menettelyn käyttöönotto ovat osa muutostyöryhmän valmistelua, vaikkakin varsinainen päätöksenteko ja lopulliset linjaukset tehdään kunnanhallituksen ja -valtuuston toimesta. Muutosta suunnittevaan työryhmään eivät voi osallistua henkilöt, jotka ovat hallintolain (434/2003) tai kuntalain (410/2015) mukaan jäävejä. Jäävejä ovat esimerkiksi työntekijät, joiden tehtävänkuvaa tai työpaikkaa asia koskee tai huoltajia, joiden lapsen tai läheisen lapsen koulunkäyntiä asia koskee (intressijääviys). Jääviys koskee ko. asiassa myös kunnallista päätöksentekoa eri toimielimissä.

Kouluverkoston muutosta suunnitteleva työryhmä toimii kunnanhallituksen alaisuudessa ja valmistelee päätöksentekoa varten päätösehdotuksen hyvinvointilautakunnalle, joka edelleen esittää asiaa päätettäväksi kunnanhallitukseen ja valtuustoon. Muutostyöryhmän ehdotus kouluverkoston mahdollisesta muutoksesta ja sen aikataulusta pyritään saamaan maaliskuun 2022 hyvinvointilautakuntaan. 

Kunnanjohtaja ehdottaa, että kouluverkoston muutostyöryhmän jäsenet olisivat seuraavat: 

sivistysjohtaja

hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja

kunnanhallituksen edustaja

kunnanvaltuuston puheenjohtajiston edustaja

Matti Lohen koulun rehtori

Matti Lohen koulun opettajajäsen

nuorisovaltuuston edustaja

 

Muutostyöryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin sekä päättää kokoontumisiin liittyvistä aikatauluista. 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää perustaa kouluverkoston muutosta valmistelevan työryhmän kunnanjohtajan esityksen mukaisesti. 

Päätös

Kunnanhallitus päätti lähettää asian uudelleen valmisteluun.

Valmistelija

  • Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Perustelut

Hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 27.10.2021 (§ 30) päättänyt esittää kunnanhallitukselle kouluverkoston muutosta valmistelevan työryhmän perustamista. Työryhmän tehtävä on selvittää kouluverkoston muutokseen liittyviä organisaatio-, kustannus- ja henkilöstörakenteeseen liittyviä skenaariota sekä pedagogisia ja oppilaskuljetuksiin liittyviä näkökulmia. Kuntalaisten ja työntekijöiden kuuleminen ja tarvittaessa yt-menettelyn käyttöönotto ovat osa muutostyöryhmän valmistelua, vaikkakin varsinainen päätöksenteko ja lopulliset linjaukset tehdään kunnanhallituksen ja -valtuuston toimesta. Muutosta suunnittevaan työryhmään eivät voi osallistua henkilöt, jotka ovat hallintolain (434/2003) tai kuntalain (410/2015) mukaan jäävejä. Jäävejä ovat esimerkiksi työntekijät, joiden tehtävänkuvaa tai työpaikkaa asia koskee tai huoltajia, joiden lapsen tai läheisen lapsen koulunkäyntiä asia koskee (intressijääviys). Jääviys koskee ko. asiassa myös kunnallista päätöksentekoa eri toimielimissä.

Kunnanhallitus käsitteli työryhmän nimeämistä  ensimmäisen kerran 15.11.2021 ja lähetti asian uudelleen valmisteluun. Sivistystoimi on selvittänyt, miten varmistetaan työryhmän jäsenten jäävittömyys ja asiantuntemus.

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kouluverkoston muutosta suunnitteleva työryhmä toimii kunnanhallituksen alaisuudessa ja valmistelee päätöksentekoa varten päätösehdotuksen hyvinvointilautakunnalle, joka edelleen esittää asiaa päätettäväksi kunnanhallitukseen ja valtuustoon. Muutostyöryhmän ehdotus kouluverkoston mahdollisesta muutoksesta pyritään saamaan maaliskuun 2022 hyvinvointilautakuntaan. 

Kunnanhallitus nimeää edustajat kouluverkoston muutostyöryhmään.

Päätös

Kunnanhallitus päätti nimetä kouluverkoston muutostyöryhmään sivistysjohtaja Olli Lipposen, hyvinvointilautakunnan puheenjohtajan Tiina Purasen, kunnanhallituksen edustajana Anne Karhusen, kunnanvaltuuston puheenjohtajiston edustajana Hannu Korhosen. Nuorisovaltuustoa pyydetään nimeämään edustajansa ryhmään. Työryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin.

Työryhmä voi kuulla asiantuntijoina valitsemiaan henkilöitä.

Muutostyöryhmä ehdotus kouluverkon mahdollisesta muutoksesta pitää pyrkiä saamaan helmikuun 2022 hyvinvointilautakuntaan.

Kerkonjoen kylän kokonaisvaltaista kehittämistä viedään  eteenpäin rinnalla kouluverkkoselvityksen.

Matti Kärkkäinen ja Tuomo Hänninen jääväsivät itsensä, eivätkä he osallistuneet tämän asian käsittelyyn.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)