Kunnanhallitus, kokous 17.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Sotien 1939-1945 Rautalammin Veteraaniperinneyhteisön perustaminen, kutsu yhteisön perustajajäseneksi.

RauDno-2022-26

Valmistelija

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Rautalammin Sotaveteraanit ry on lähettänyt Rautalammin kunnalle kutsun ryhtyä Sotien 1939 - 1945 Rautalammin Veteraaniperinneyhteisön perustajajäseneksi. Perustamiskokous pidetään seurakuntatalolla su 13.3.2022. 

Rautalammin Sotaveteraanit ry lakkautetaan samassa yhteydessä. 

Päivän ohjelman kulku 13.3.2022:

klo 11 jumalanpalvelus Rautalammin kirkossa, saarnaa khra Heikki Marjanen

n klo 12 seppeleen lasku viime sotien muistomerkillä, puhe Rautalammin reserviläisten pj Marko Väätäinen

n klo 12.30 kirkkokahvit seurakuntatalolla, srk tarjoaa

n klo 13.00 esitelmä "Rautalampilaiset talvisodassa" - sotahistorian tutkija Eero Tolmunen

n klo 13.30 Rautalammin Sotaveteraanit ry:n kokous, jossa hyväksytään yhdistyksen toimintakertomus- ja tilinpäätös 2021 sekä päätetään yhdistyksen  lakkauttamisesta (kokous on avoin kaikille paikalla oleville)

n klo 14.00 Sotien 1939 - 1945 Rautalammin veteraaniperinneyhteisön perustaminen ja perustamisasiakirjan allekirjoittaminen.

Tilaisuudessa on esillä talvisodan muistomerkkien ja -ristien näyttely sekä myytävänä perinneyhteisön työn tukemiseksi talvisodan leipää (10 €) ja Sotaveteraanien surunvalitteluadresseja (10 €).

Perinneyhteisöön ovat tervetulleita kaikki halukkaat (myös yksityiset), mutta kutsu on tässä vaiheessa lähetetty seuraaville: Rautalammin kunta, Rautalammin seurakunta, Rautalammin ort. seurakunta, Rautalammin Reserviupseeriyhdistys, Rautalammin reserviläiset, LC Rautalampi, LC Malvi, Rautalammin museo, Rautalammin historiallinen yhdistys, Rautalammin kulttuuriseura, Rautalammin Karjala-Seura ja Juha Rossin säätiö.

 

 

 

 

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää, että Rautalammin kunta hyväksyy kutsun ryhtyä Sotien 1939-1945 Rautalammin Veteraaniperinneyhteisön perustajajäseneksi. Rautalammin kunta maksaa vuosittain perinneyhteisön kannatusmaksun (vuonna 2022 maksu on 20 euroa). Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajat Rautalammin Veteraaniperinneyhteisöön. 

Päätös

Kunnanhallitus päätti, että kunta ryhtyy Sotien 1939-1945 Rautalammin Veteraaniperinneyhdistyksen perustajäseneksi. Kunnan edustajaksi yhdistykseen nimettiin Pirkko Annala ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Merja Koivula-Laukka.


Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan kunnanhallitus
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätöss voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.