Kunnanhallitus, kokous 17.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Ruokapalvelutyöryhmän jäsenen nimeäminen

RauDno-2022-11

Valmistelija

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Perustelut

Ruokapalveluiden tulevaisuus on herättänyt paljon keskustelua. Osa ruokapalveluista  näyttää väistämättä siirtyvän hyvinvointialueen In-house-yhtiön Servican hoidettavaksi ja koulun ja varhaiskasvatuksen ruokapalvelut jäävät kuntiin. Osassa kunnista on vain yksi valmistuskeittiö, jonka jakaminen Servican kanssa ei ole mahdollista. Servica käy kuntien kanssa alkuvuonna 2022 neuvottelutkeittiöiden ja henkilöstön tarpeesta. 

Kuntien vaihtoehdoiksi jää  kaikkien ruokapalveluiden ostaminen  Servicalta, koulun - ja varhaiskasvatuksen ruokien valmistaminen itse tai tehdä koulun ja varhaiskasvatuksen ruoat yhteistyössä esimerkiksi naapurikuntien kanssa. Vaihtoehtona voisi olla myös käyttää palveluiden tuottajana esim. Palveluyhtiö Viisareita, joka on tällä hetkellä Vesannon, Tervon ja Keiteleen yhteinen palveluyhtiö.

Koska yhteinen tahtotila on jatkossakin taata hyvä ja terveellinen ruoka omasta keittiöstä, on tilanteeseen pyrittävä löytämään järkevä ja kustannustehokas ratkaisu, joka samalla varmistaisi myös työpaikkojen pysymisen omassa kunnassa. Kaikki mahdolliset vaihtoehdot on syytä kartoittaa. Olemme käyneet alustavia keskusteluja Vesannon kunnan- ja palveluyhtiö Viisareiden toimitusjohtajan kanssa. Kokoontumisessa sovittiin, että selvitetään alustavasti, mitkä kunnat olisivat halukkaita tekemään yhteistyötä koulujen ja varhaiskasvatuksen ruokapalveluissa. 

Rautalammin kunnan hallintosäännön § 25 mukaan kunnanjohtaja päättää erityistä asiaa varten työ- ja projektiryhmän asettamisesta ja määrittelee sen toimiajan, valitsee henkilöt ja määrätä ryhmän puheenjohtajan. Kunnanjohtaja on yhdessä Vesannon kunnanjohtajan kanssa päättänyt ruokatyöryhmän perustamisesta.

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanjohtajan päätösehdotus:
1. kunnanhallitus keskustelee ruokapalveluiden tilanteesta,
2. valtuuttaa kunnanjohtajan selvittelemään tilannetta,
3. valitsee keskuudestaan jäsenen tulevaan ruokapalvelutyöryhmään

Päätös

Kunnanhallitus

1. keskusteli ruokapalveluiden tilanteesta

2. valtuutti kunnanjohtajan selvittelemään tilannetta

3. valitsi Sinikka Korhosen ruokapalvelutyöryhmään


Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan kunnanhallitus
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätöss voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.