Kunnanhallitus, kokous 17.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Poikkihallinnollisen liikunnan edistämistyöryhmän perustaminen

RauDno-2021-706

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Inna Kääriäinen, vapaa-aikasihteeri, inna.kaariainen@rautalampi.fi

Perustelut

Kunnille otetaan käyttöön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valtionosuuden lisäosa eli HYTE-kerroin. HYTE-kerroin on kannustin, joka tarkoittaa, että kuntien rahoituksen valtionosuuden suuruus määräytyy osaksi niiden tekemän hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön mukaan. Tällä halutaan varmistaa kuntien aktiivinen toiminta asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi myös sote-uudistuksen jälkeen. 

Kannustin on suunniteltu otettavan käyttöön vuoden 2023 alusta, jolloin kunnille jaetaan ensimmäisen kerran uudistuksen jälkeinen valtionosuus. Jo nyt tehtävä työ tulee siis vaikuttamaan rahoitukseen. 

Rautalammin kunta pyrkii vahvistamaan ennaltaehkäisevää työtä perustamalla poikkihallinnollisen liikunnan edistämistyöryhmän, joka toimii myös yhtenä HYTE-kertoimen indikaattorina. 

 

Vapaa-aikasihteeri ehdottaa, että ryhmä kokontuu kaksi kertaa vuodessa, ja sen kokoonpanoon kuuluu:

-teknisen toimen edustaja

-kunnan liikuntaneuvoja

-vapaa-aikasihteeri

-kotihoidon ja vanhustyön fysioterapeutti

-kuntayhtymän fysioterapeutti

-ulkoliikuntapaikkojen hoitaja

-varhaiskasvatuksen edustaja

-1-2 koulutoimen edustajaa

-1-2 johtoryhmän edustajaa (edustaja voi olla vaihtuva)

-Yhdistyksien edustajat seuraavista yhdistyksistä: Rautalammin Urheilijat, Kerkonkosken Ketterä, Rautalammin Tennis, Rautalammin konkarikiekkoilijat, MLL ja Eläkeliiton Rautalammin yhdistys.

Tarvittaessa työryhmä voi kutsua mukaan lisää toimijoita/yhdistyksiä. 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Hyvinvointilautakunta puoltaa poikkihallinnollisen liikunnan edistämistyöryhmän nimeämistä esityksen mukaisesti. Asia viedään päätettäväksi kunnanhallitukseen.

Päätös

Hyvinvointilautakunta puoltaa poikkihallinnollisen liikunnan edistämistyöryhmän nimeämistä ja ehdottaa lisäksi vanhus- ja vammaisneuvoston edustajan kutsumista työryhmän edustajaksi.  Asia viedään päätettäväksi kunnanhallitukseen.

Valmistelija

  • Inna Kääriäinen, vapaa-aikasihteeri, inna.kaariainen@rautalampi.fi

Perustelut

Hyvinvointilautakunta on tehnyt esityksen poikkihallinnollisen liikuntatyöryhmän perustamisesta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä hyvinvointilautakunnan esityksen poikkihallinnollisesta työryhmästä esitetyssä muodossa. Ryhmään kutsutaan vanhus- ja vammaisneuvoston edustaja.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan kunnanhallitus
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätöss voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.