Kunnanhallitus, kokous 17.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano

RauDno-2019-121

Valmistelija

  • Pirkko Annala, hallintosihteeri, pirkko.annala@rautalampi.fi

Perustelut

Kunnanhallitukselle esitellään kunnanvaltuuston täytäntöön pannut päätökset:

§ 92 Tuloveroprosentti vuodelle 2022 on ilmoitettu verottajalle.

§ 93 Kiinteistöveroprosentti vuodelle 2022 on ilmoitettu verottajalle.

§ 94-96  Tieto valtuuston hyväksyimistä talousarvion väliraporteista 1.1. - 31.8.2021 hallinnon, ympäristö- ja tekninsen lautakunnan osalta on annettu tiedoksi toimialoille.

§ 97 Talousarviolainojen ottovaltuuden myöntäminen on annettu tiedoksi kirjanpitoon ja hallinnolle.

§ 98-99  Tieto teknisen toimen ja hallinto-osastojen selvitysten hyväksymisestä arviointikertomuksen havaintoihin kunnanvaltuusossa on annettu tiedoksi ko. toimiajoille  Selvitykset on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnalle.  

§ 100 Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän viimeisen tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Rautalammin osaslta sekä tilitiedot kuntayhtymän purkamisen jälkeen mahdollisesti jäljelle jäävien varojen palauttamiseksi on toimitettu kuntayhtymän johtajalle. 

§ 101 Teknisen johtajan Antti Tuppuran irtisanoutumisilmoituksen hyväksyminen on toimitettu Antti Tuppuralle ja kirjanpitoon. 

§ 102 Talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2024 on toimitettu toimialoille ja kirjanpitoon. 

§ 103 Perusturvaosaston talousarvion ylityslupa ja sosiaalitoimen ja terveydenhuollon lisätalousarvio on annettu tiedoksi kirjanpitoon.

§ 104 Päätös Suonenjoen ja Rautalammin yhteistyömahdollisuuksien selvittämisestä on annettu tiedoksi hallinnolle.

§ 105 Kuntaliiton valtuuskunnan vaalitulos on ilmoitettu kuntaliittoon.

§ 106 Tieto sidonnaisuusilmoitusten hyväksymisestä on annettu tiedoksi tarkastuslautakunnalle.

 

 

 

 

 

 

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää todeta,​ että kunnanvaltuuston päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä,​ eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi eivätkä muutoinkaan ole lainvastaisia.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan kunnanhallitus
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätöss voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.