Kunnanhallitus, kokous 15.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen

RauDno-2019-30

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Seuraavat yleiset vaalit ovat kuntavaalit,​ jotka toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021. Kuntavaaleissa kunnan keskusvaalilautakuntana toimii valtuuston 1.6.2017 alkaneen valtuustokauden alussa asettama keskusvaalilautakunta.

Kunnanhallituksen tulee asettaa kutakin vaalipäivän äänestyspaikkaa varten vaalilautakunta.

Vaalilain 15§:n mukaan vaalilautakunnat on asetettava "hyvissä ajoin" ennen vaaleja. Kuntavaalien ehdokasasettelu vahvistetaan 18.3.2021.

Jäsenten ja varajäsenten on oltava kuntalain mukaan vaalikelpoisia kunnan luottamustoimeen. Lisäksi jäsenten ja varajäsenten on,​ mahdollisuuksien mukaan,​ edustettava kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Jäsenä tai varajäsenä ei voi olla ehdokas. Oikeusministeriö kiinnittää kuntien huomiota siihen, että vaalilain 15 §:n 2 momentin sanamuotoa "mahdollisuuksien mukaan" voidaan soveltaa myös siten, että jos puolueet eivät niille tehdystä pyynnöstä huolimatta nimeä riittävästi ehdokkaita vaalilautakuntiin, jäseneksi voidaan nimetä myös muita kunnan luottamustoimeen vaalikelpoisia henkilöitä. 

Hallintolain esteellisyyssääntelyä ei sovelleta vaalilautakunnan toimintaan. Tämä tarkoittaa,​ että jäseneksi tai varajäseneksi nimetty voi toimia kaikissa vaalilautakunnan tehtävissä,​ kuitenkin yhtä poikkeusta lukuunottamatta: vaalilautakunnan jäsenenä oleva ehdokkaan puoliso,​ lapsi,​ sisarus tai vanhempi ei saa toimia vaalilain 73 §:n 2.momentissa tarkoitettuna äänestäjän avustajana.

Kunnan on syytä ylläpitää vaalilautakunnan jäsenen tehtävän houkuttelevuutta esimerkiksi varmistamalla, että tehtävästä maksettava palkkio vastaa tehtävän vaativuutta. Vaalilautakunna jäsenellä ja varajäsenellä, erityisesti puheenjohtajaksi nimettävällä tulee olla riittävä osaaminen tehtävään ja riittävästi aikaa perehtyä siihen. 

Kunnanhallitus asettaa kuntaan yhden tai useamman vaalitoimikunnan. Jäsenten ja varajäsenten on oltava kuntalain mukaan vaalikelpoisia kunnan luottamustoimeen. Lisäksi sekä jäsenten että varajäsenten on,​ mahdollisuuksien mukaan,​ edustetettava edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puolueita. Jäsenenä ja varajäsenenä ei voi olla ehdokas eikä ehdokkaan puoliso,​ lapsi,​ sisarus tai vanhempansa. Kelpoisuuteen vaikuttava ehdokkuus tarkoittaa ehdokkuutta missä tahansa kunnassa: esimerkiksi kunnassa A ehdokkaaksi asetun sisarus ei ole kelpoinen vaalitoimikunnan jäseneksi missään kunnassa.

Hallintolain esteellisyyssääntelyä ei sovelleta vaalitoimikunnan toimintaan. Tämä tarkoittaa,​ että jäseneksi tai varajäseneksi nimitetty voi toimia kaikissa vaalitoimikunnan tehtävissä. 

Kunnan on syytä ylläpitää vaalitoimikunnan jäsenen tehtävän houkuttelevuutta esimerkiksi varmistamalla, että tehtävästä maksettava palkkio vastaa tehtävän vaativuutta. Vaaliltoimikunnan jäsenellä ja varajäsenellä, erityisesti puheenjohtajaksi nimettävällä tulee olla riittävä osaaminen tehtävään ja riittävästi aikaa perehtyä siihen. 

Ehdotus

Esittelijä

Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää nimetä kirkonkylän ja Kerkonjoen vaalilautakuntien sekä vaalitoimikunnan jäsenet.

Päätös

Kunnanhallitus nimesi kirkonkylän ja Kerkonjoen vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnat esityslistan liitteenä olevan nimilistan mukaisesti.

Valmistelija

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Kunnanhallitus nimesi kirkonkylän ja Kerkonjoen vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnan kokouksessaan 25.1.2021.

Kokouksen jälkeen on tullut tarve valita uudet nimet kuuden viimeksi valitun tilalle. Kolmen henkilön osalta tämä tarve liittyy oikeusministeriön ohjeeseen, jonka mukaan keskusvaalilautakunnan jäsenen ei ole suositeltavaa toimia oman tehtävänsä ohella minään muuna vaaliviranomaisena. Lisäksi kolme henkilöä ovat ilmoittaneet, etteivät ole enää käytettävissä vaalilautakunnan varajäseninä

Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. 

Vaalitoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu sekä tarpeellinen määärä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. 

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta ovat päätösvaltaisia kolmijäsenisenä. 

Ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. 

Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa eivät voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eivätkä varajäsenä. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja reksiteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä. Oma sekä edellä mainutun sukulaisen ehdokkuus missä tahansa kunnassa aiheuttaa sen, että henkiö ei ole vaalikelpoinen vaalitoimikuntaan. 

Vaalikelpoisuus vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan määräytyy muutoin sen mukaan mitä kuntalaissa säädetään vaalikelpoisuudesta lautakuntaan ja toimikuntaan (71 ja 74 ). Sinänsä ei ole estettä valita samaa henkilöä vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan, kunhan henkilö on vaalikelpoinen molempiin toimikuntiin. 

Jäsenet ja varajäsenet on valittava vaalikelpoisista kunnan asukkaista siten, että kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneet äänestäjäryhmät mahdollisuuksien mukaan tulevat edustetuiksi kussakin vaalilautakunnassa ja vaalitoimikunnassa. Jäsenyyttä ei siis ole sidottu puoluerekisteriin merkittyihin puolueisiin, vaan kunnallisvaaleissa esiintyneisiin äänestäjäryhmiin, puolueiden lisäksi esimerkiksi yhteislistoihin. 

Jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen. Myös tasa-arvolain soveltamisessa tarkastelu tehdään siten, että sekä jäsenissä että varajäsenissä on oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %.

Uudet jäsenet tulee valita seuraavien tilalle: 

Kerkonjoen vaalilautakunnan 3.varajäsen Tuula Markkasen, 5. varajäsen Jaakko Karjalainen

Kirkonkylän vaalilautakunnan 1. varajäsen Aino Österberg, 2. varajäsen Elli Ruotsalainen ja 4. varajäsen PIrjo Riipinen sekä

vaalitoimikunnan varsinainen jäsen Kirsi Mannila. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää nimetä uudet jäsenet Kerkonjoen vaalilautakunnan 3. ja 5. varajäseksi, Kirkonkylän vaalilautakunnan 1., 2.. ja 4. varajäseneksi sekä vaalitoimikunnan varsinaiseksi jäseneksi. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin liitteenä olevan luettelon mukaisesti.


Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan kunnanhallitus
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätöss voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.