Kunnanhallitus, kokous 15.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Tyyrinvuoren luontopolku esteettömäksi -hanke

RauDno-2020-676

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Perustelut

Tyyrinvuori sijaitsee kirkonkylältä parin kilometrin päässä Kuutinharjun alueella. Tyyrinvuorelle on 1980-luvulle tehty luontopolku, jonka maastomerkinnät ja opastekyltit ovat jo vanhentuneita. Vanha polku sijaitsee nykyisin osittain myöhemmin rakentuneen asuinalueen keskellä, joten polun opasteet ovat osin harhaanjohtavat ja esim. parkkipaikkoja ja lähtöpisteitä ei yksiselitteisesti löydy. Tämän vuoksi maastoltaan vaihteleva ja pääosin helppokulkuinen vajaan neljän kilometrin pituinen polku on suureksi osaksi unohtunut ja vähällä käytöllä. Kirkonkylällä ei ole tällä hetkellä myöskään esteetöntä polkua: kirkonkylän toisella puolella sijaitseva Latsinmäen kuntopolun alue on maastoltaan hyvinkin vaativaa.

Tyyrinvuorelle on tarkoitus Mansikka ry:ltä haettavalta yleishyödyllisellä investointihankkeella toteuttaa luontopolku, josta noin 900 metriä olisi esteetöntä polkua. Polku palvelee eri-ikäisiä kuntalaisia ja myös polun alkupäässä sijaitseva Kuutinharjun Palvelukeskuksen asukkaat hyötyisivät reitistä. Hankkeessa tehdään uudet opaskyltit vanhojen viereen. Kylteissä havainnollistetaan kolmessakymmenessä vuodessa maisemassa tapahtuneita muutoksia. Samalla merkitään selvästi polun lähtöpisteet ja parkkipaikat sekä varmistetaan opastein, ettei reitillä pääse eksymään. 

Hankkeella parannetaan kuntalaisten asuinviihtyvyyttä. Se palvelee myös Rautalammilla vierailevia matkailijoita. Luontopolun keskeinen sijainti kyläkeskuksen välittömässä tuntumassa on hyvä asia, sillä se lisää laajasti  kuntalaisten mahdollisuutta virkistyä luontomaisemissa. Lisäksi matkailijoiden hakeutuminn Tyyrinvuoren luontopolulle tukee asiointia raitin kaupoissa ja palveluiden parissa.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio verottomana on  45 211, 22 eur, josta Mansikan tukipäätös 70% 31 647,85  ja 30 % kunnan omarahoitusosuus 13 563,37 eur.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 58 760 eur, sis alv.

Kustannuksista suurimmat yksittäiset kohteet ovat 600 metriä murskepolkua , jonka leveys 1,2 metriä ja paksuus 0,20 m. Lisäksi esteettömät ja painekyllästetystä puumateriaalista valmistetut pitkospuut 250 metriä.

Luontopolku sijaitsee pääasiallisesti Vaalijalan omistamalla maa-alueella. Aluueesta on tehty jo alkuperäisen polun valmistumisen yhteydessä vuokrasopimus, jota nyt on päivitetty. Vaalijalan kuntayhtymä käsittelee asiaa hallituksessaan 28.10.2020

 

 

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä hankehakemuksen lähettämisen Mansikka Ry:lle ja samalla sitoutua hankkeen omarahoitusosuuteen noin 13.600 eur, johon varaudutaan ensi vuoden talousarviossa.

Päätös

Kunnanhallitus päätti, että hankehakemus jätetään.  Ehtona hankkeen etenemiselle on, että Vaalijalan kuntayhtymän kanssa saadaan neuvoteltua kymmenen vuoden vuokrasopimus maa-alueesta. Muussa tapauksessa hanke raukeaa Rautalammin kunnan osalta.

Asiantuntijana kuultiin kunnanjohtaja Anu Sepposta.

Pekka Annala jääväsi itsensä ja hän poistui kokoushuoneesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Valmistelija

  • Arttu Matilainen, Rakennustarkastaja, arttu.matilainen@rautalampi.fi

Perustelut

Pohjois-Savon Ely-keskus on antanut hankepäätöksen tuesta yleishyödylliseen investointihankkeeseen "Tyyrinvuoren Luontopolku esteettömäksi". Hankkeen hyväksytty kokonaiskustannus on 31 740 euroa eli hankkeen kustannusarviota on alkuperäisestä pienennetty. Hankkeen sisältö on kuitenkin lähes sama. Rakennuskustannuksia on pienennetty tukiehtojen täyttämiseksi.

Hankkeelle on myönnetty EU+valtion tukea yhteensä 15 000 euroa. Näin ollen kunnan osuus hankkeen kustannuksista olisi 16 740 euroa eli 3 176, 48 euroa enemmän kuin hakuvaiheessa arvioitiin. 

Hankkeen toteutusaika on 3.2.2021 - 30.6.2022.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntään 16 740 euron lisämäärärahan Tyyrinvuoren Luontopolku esteettömäksi -hankkeelle.

 

Päätös

Esitys hyväksyttiin lisäyksellä, että määräraha siirretään Kuutinrannan aluetöistä.


Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan kunnanhallitus
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätöss voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.