Kunnanhallitus, kokous 15.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Talousarvion vertailu 1.1-31.12.2020

RauDno-2021-122

Valmistelija

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Vuoden 2020 tilinpäätös ennusteessa tuloslaskelmatasolla (ulk+sis.) toimintatuottojen toteutuma on tällä hetkellä 97,1 %,​ toimintakulujen 96,6  %. Kunnan poistojen kirjaukset ja tasetilien tarkistukset pyritään tekemään nopeasti niin,​ että tilinpäätös vuodelle 2020 valmistuu maaliskuun loppuun mennessä.

Toimintatuotot ovat jäämässä n. 150.000 € alle budjetoidun, suurimpana eränä vesi- ja jätevesimaksut 70.000 €. Toimintakuluista henkilöstömenot ovat toteutuneet 97.5 %, säästöä n. 200.000 €. Palveluiden ostot ovat toteutuneet 95,4%, säästöä 0.6 milj. Kunnallisvero tuotti 8.718.690 €, valtionosuudet 13.042.842 eli 652.006 euroa enemmän, kuin oli budjetoitu.

Liitteenä on tuloslaskelmaosa (ulk+sis).

8.2.2021 tilanteen mukaan vuoden 2020 tilinpäätös tulee olemaan alijäämäinen noin   50.000 euroa.  Summa täsmentyy, kun tilinpäätös lopullisesti valmistuu. Kulujen pysyminen maltillisena ja ennenkaikkea valtionosuuksien merkittävä kasvu edesauttivat sitä, että n. 1.35 milj. alijäämä ei toteutunut.

 

 

 

 

Ehdotus

Kunnallishallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi tilinpäätösennusteen 8.2.2021 tilanteen mukaan.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan kunnanhallitus
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätöss voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.