Kunnanhallitus, kokous 15.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 SavoGrown Kohti eKuntaa hankkeen kanssa tehtävä yhteistyö AR elämyskierros Rautalammilla

Rau-2021-113

Valmistelija

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Perustelut

"Kohti eKuntaa" -hanke on saanut jatkoajan 1.1.2021 - 30.6.2021 väliselle ajalle työnimellä "Kohti Konkretiaa". Hankkeessa ollaan yhdessä mukanaolevien kuntien kanssa toteuttamassa AR-sovelluksia (lisätty todellisuus) muun muassa kunnan palveluiden ja käyntikohteiden esilletuonnissa asukkaille, matkailijoille sekä koululaisille. Lisätty todellisuus tuo uusia mahdollisuuksia osallistaa ihmisiä ja tuoda esille tarinoita, infoa, faktaa ja historiaa mielenkiintoisella tavalla ja se on yhdistettävissä myös opetuksessa monialaisesti. AR-teknologia kulkee taskussa (älypuhelin) ja mahdollistaa monipuoliset esitystavat ja sisällön. Hankkeeseen on kevään ajaksi palkattu AR-suunnittelija, jonka työpanosta on saatavilla kunnissa tehtäviin toteutuksiin. Lisäksi kunnat saavat hankkeen kautta kilpailutuksen voittaneen Salmi platform -alustan ja toteutuksen.

Tavoitteena on tehdä Rautalammin historiasta tarinallistettuja tauluja eri kohteisiin kylän raitin tuntumaan. Skannaamalla taulun matkailija tai kuntalainen saa John Mortonin heräämään henkiin ja kertomaan omastaan sekä Rautalammin historiasta. Sisältöjä on tarkoitus tehdä 5-6 kpl. Yksi tauluista tullaan sijoittamaan Etelä-Konneveden kansallispuiston "portille" tarkoituksena ohjata kävijöitä käymään myös raitin tuntuman palveluissa ja museossa. Tauluista tehdään suomen- ja englanninkieliset paketit sovellukseen. Molemmissa paketeissa puhe tulee suomeksi ja toteutuksessa on tekstitykset mukana, jolloin huomioidaan saavutettavuusdirektiivi.

AR-todellisuutta hyödyntävä moderni markkinointi mahdollistaa matkailijoille uudenlaista elämyksellistä sisältöä sekä mahdollistaa paikanpäällä virtuaalisesti koettavan kokonaisuuden.

Kunnan maksettavaksi jää noin 5000 - 7000 euroa. Lopullinen summa määräytyy sen mukaan miten omaa työpanosta hyödynnetään.

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää, että Rautalammin kunta osallisuu SavoGrown Kohti ekuntaa -hankkeen AR-elämyskierros Rautalammille toteutukseen.Tarvittavat määrärahat katetaan kunnan matkailun edistämiseen varatusta budjetista.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Jarmo Hänninen jääväsi itsensä, eikä hän osallistunut tämän asian käsittelyyn.


Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan kunnanhallitus
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätöss voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.