Kunnanhallitus, kokous 15.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Puhtaiden vesien ja elinvoimaisen Rautalammin puolesta -kuntalaisaloite

RauDno-2021-121

Valmistelija

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja otti 2.2.2021 vastaan "Puhtaiden vesien ja elinvoimaisen Rautalammin puolesta" -kuntalaisaloitteen, jonka oli allekirjoittanut 522 henkilöä. Aloitteen allekirjoittajat vetovat Rautalammin kuntaan, että se ei suostuisi uusiin malmintaetsintälupiin ainakaan niin kauan kunnes uusi kaivoslaki on uudistettu perinpohjaisesti. Vaikka kunta ei pystyisikään estämään malminetsintää, pitävät aloitteen tekijät kunnan kannanottoa tärkeänä. Lisäksi kuntaa pyydetään harkitsemaan, voisiko se ottaa kantaa valmisteilla olevaan uuteen kaivoslakiin paikallistason päätösvallan puolesta. Heidän mielestä oikeutta päättää Rautalammin kunnan tulevaisuudesta ei tule luovuttaa kansainvälisille kaivosyhtiöille.

Rautalammin kunta on mukana CORE-hankkeessa, jossa tutkitaan ja kehitetään julkisen vallan, kansalaisten ja yritysten välistä yhteistoimintaa ympäristönsuunnittelussa ja - päätöksenteossa. Hankkeen tavoitteena on tuottaa konkreettisia ja yhteistoiminnallisia hallinnan malleja, joilla yhteiskunnan eri toimijat saadaan laajasti mukaan luomaan yhdessä tehokkaita ja laajasti hyväksyttyjä ratkaisuja mutkikkaisiin ympäristön ja luonnonvarojen käytön ongelmiin.Tavoitteena oli järjestää kaikille kuntalaisille yhteinen kaivosilta marraskuussa 2020 ja tammikuussa 2021, mutta koronarajoitteiden takia tilaisuudet jouduttiin peruuttamaan. Koska tilanne ei ole koronan osalta olennaisesti helpottanut,  on päätetty järjestetään kuntalaisten kaivosilta 2.3.2021 pääosin sähköisenä. Kaivosillassa teemana on paikallisten asema ja vaikuttamismahdollisuudet kaivoslainsäädännössä.

Rautalammin kunnan päättäjille järjestettiin kaivosilta 26.10.2020. Professori Ismo Pölönen Itä-Suomen Yliopiston oikeustieteen laitokselta kertoi päättäjille malminetsinnän ja kaivostoiminnan sääntelyn lähtökohtia. Ismo Pölösen mukaan kaivostoiminnan tulee perustua oikeusvaikutteiseen kaavaan tai kaivostoiminnan vaikutukseet huomioon ottaen asian tulee muutoin olla riittävästi selvitetty yhteistyössä kunnan, maakunnan liiton ja ELY-keskuksen kanssa. Rautalammin kunnan talousarvioon on varattu määräraha elinvoimaselvityksen tekemiseen. Selvityksessä on tarkoitus etsiä yhteistä näkemystä Rautalammin elinvoiman kehittämiseen. Elinvoimaselvityksessä tutkitaan nykyisten ja uusien elinkeinotoimintojen kehittämismahdollisuuksia ja niiden kytkeytymistä mm. asumiseen, virkistäytymismahdollisuuksiin ja hyvinvointiin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus keskustelee ja linjaa kuntalaisaloitteen jatkokäsittelyn.

Päätös

Kunnanhallitus linjasi, että kaivostoiminta ei sovi Rautalammin elinvoimastrategiaan.


Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan kunnanhallitus
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätöss voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.