Kunnanhallitus, kokous 15.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Osallistuminen Saimaa -ilmiö 2026- hankkeeseen

RauDno-2021-105

Valmistelija

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Perustelut

Savonlinnasta – ja samalla koko Saimaan seudusta – Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026.

Savonlinna on Itä-Suomen maakuntien yhteinen ehdokas Euroopan kulttuuripääkaupungiksi (European Capital of Culture ECOC) vuodeksi 2026. Idealle ovat antaneet tukensa myös maakuntien keskuskaupungit Lappeenranta, Mikkeli, Kuopio ja Joensuu.

Savonlinna-kulttuuripääkaupunkihankkeen alue perustuu Suur-Saimaan ja Vuoksen vesistöalueen rajaukseen, jota luonnehtii yhteinen historia ja vesistöön pohjautuva kulttuuri. Musiikin tohtori, taiteilija Sari Kaasinen on valittu Euroopan kulttuuripääkaupunkihankkeen projektijohtajaksi. Tehtävässään Kaasinen johtaa Saimaa-ilmiö 2026 -kulttuuripääkaupunkihanketta ja sen projektitiimiä. Hän myös koordinoi kulttuuripääkaupunkihaun toisen hakukierroksen valmistelua ja kulttuuripääkaupunkivuosien 2022–2026 ohjelmasisältöjä. Kaasinen aikoo laajentaa ja syventää kulttuuripääkaupunkihaun toisen vaiheen hakukirjan taiteellista ohjelmaa yhdessä kaikkien Itä-Suomen toimijoiden ja asukkaiden kanssa, myös pienemmissä kaupungeissa ja kunnissa. Hän innostaa yrityksiä, toimijoita ja asukkaita yhteistyöhön ja kertomaan alueen kulttuurista. Kaasinen esitteli hanketta 15.12.2020 Pohjois-Savon kuntajohtajien tapaamisessa. Samassa yhteydessä kerrottiin kuntiin lähetettävästä Saimaa-ilmiö kuntakirjeestä. Saapunut kuintakirje on liitteenä.

Mukanaolon keskeisiä hyötyjä kunnille on koottu kirjeessä seuraavasti:

* Saimaa-ilmiö2026:een mukaan lähtevät kaupungit ja kunnat ovat mukana ilmiön viestinnässä, materiaaleissa ja digitaalisella alustalla, jossa matkailu ja kulttuuri ja palveluntuottajat yhdistyvät uudella tavalla.

* Monet ohjelmasisällöt, yhteiset tempaukset ja tapahtumat ovat ylimaakunnallisia, ja ne jalkautuvat ja toteutetaan erityisesti mukaan lähteviin kuntiin. Ohjelmassamme huomioidaan erityisesti
maaseutualueiden lapset ja nuoret, erityisryhmät sekä seniorit.

 *Avointen tapahtuma- ja ohjelmahakujen toteuttamispaikat sijoittuvat kuntiin, jotka osallistuvat osaltaan Saimaa-ilmiön rahoittamiseen.

* Matalan kynnyksen Myö taataan -rahoitus suunnataan hiljaisten kaupunginosien ja tuiketaajamien toiminnan elvyttämiseen mukaan lähtevien paikkakuntien alueille.

* Laajan Skill share lab - osaamisen jakamisohjelman kautta pidettävät seminaarit, työpajat ja koulutukset suunnataan rahoittajakuntien kulttuurin parissa työskenteleville,
yrittäjille, yhdistys- ja seuratoimijoille, lapsille ja nuorille.

* Rahoittajakunnat ovat mukana edistämässä kulttuurin hyvinvointivaikutuksia: meidän ajattelumme mukaan kulttuuri kuuluu kaikille, ja kulttuuri tuo hyvinvointia, elämyksiä ja osallistaa.

* Saimaa-ilmiön tavoitteena on uudistaa kuntien ystävyyskaupunkitoimintaa ja luoda uusia kansainvälisiä yhteyksiä ja rahoitusmahdollisuuksia. Kuntien tiivis yhteistyö kasvattaa
kulttuurin ja luovien alojen toimintakykyä ja kasvua koko alueella.

Kunnat pääsevät mukaan kolmella eurolla per asukas  mukaan kaikkiin yllä mainittuihin toimenpiteisiin. Halutessaan kunta voi myös esittää oman erityisen ehdotuksensa
tai toiveensa hakukirjan ohjelmasisältöön ja saada nimensä näin hakukirjaan taide- ja kulttuurisisältöön. Tällöin rahoitusosuus neuvotellaan yhdessä hankkeen koko ja toteutustapa huomioiden.

Rautalammin kunnan osuus olisi: 3 eurx 3121 =9363 eur ja sen voi jakaa vuosille 2022-2026.Rahoitus toteutuu, mikäli Savonlinna valitaan Euroopan kulttuuripääkupungiksi.

Saimaa-ilmiön perusbudjetti on 20 miljoonaa euroa, joka koostuu tämänhetkisten kaupunkien ja maakuntien rahoituksesta. Tavoitteena on saada noin 7 miljoonan euron lisärahoitusta kuntien, yritysten ja säätiöiden yhteistyönsekä erilaisten hankkeiden avulla.

Kuntien päätöstä odotetaan helmikuun 2021 loppuun mennessä.

Hankkeella arvioidaan olevan myönteisiä yritysvaikutuksia matkailun saralla ja sen odotetaan lisäävän Itä-Suomen alueen matkailua ja kansainvälisyyttä.

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää, että Rautalammin kunta ei osallistu Saimaa- ilmiö 2026 hankkeeseen. Hanke on hyvä, mutta yksittäisen pienen kunnan kannalta hyöty jäänee vaatimattomaksi ja lisäksi kunta on jo Pohjois-Savon Liiton kautta hankkeessa mukana.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan kunnanhallitus
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätöss voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.