Kunnanhallitus, kokous 15.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Luottamushenkilön eroaminen, Juho Pahajoki

RauDno-2021-3

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Valtuutettu Juho Pahajoki on  pyytänyt eroa luottamustehtävistä 1.1.2021 alkaen paikkakunnalta poismuuton takia. 

Juho Pahajoki on kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja, perusturvalautakunnan varsinainen jäsen ja ympäristölautakunnan varajäsen. Lisäksi kunnanvaltuusto on valinnut hänet Savon koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuustoon Sari Hintikka-Variksen henkilökohtaiseksi varajäseneksi  ja kunnanhallitus on valinnut hänet Rautalammin kunnan Asunnonhankinta Oy:n hallitukseen Ari Weiden henkilökohtaiseksi varajäseneksi. Lisäksi Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymävaltuusto on valinnut hänet yhtymähallituksen varsinaiseksi jäseneksi. 

Valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen kuntavaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi. Jos valtuutettu on vapautettu toimestaan, valtuuston puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen vaaliliiton, puolueen tai yhteislistan järjestyksessä ensimmäisen varavaltuutetun. (Kuntalaki17 §)

Vaalilain 93 §:n mukaan mikäli valtuuston toimikauden aikana varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi, kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja kuntalain 11 §:n mukaisesti. 

Kuntalain 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa.

 

Ehdotus

Esittelijä

Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Juho Pahajoelle eron kaikista luottamustoimista. Edelleen kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se kutsuu varavaltuutetun jäljellä olevaksi toimikaudeksi sekä valitsee uudet henkilöt kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtajksi, perusturvalautakunnan varsinaiseksi jäseneksi, ympäristölautakunnan varajäseneksi ja Savon koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston henkilökohtaiseksi Sari HIntikka-Variksen varajäseneksi. Kunnanhallitus valitsee edelleen uuden henkilökohtaisen varajäsenen Ari Weidelle Rautalammin kunnan Asunnonhankinta Oy:n hallitukseen.  

Valtuuston puheenjohtaja pyytää keskusvaalilautakuntaa määräämään uudet varavaltuutetut Suomen Keskustan valtuustoryhmään. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

 

 

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle,​ että se myöntää Juho Pahajoelle eron kaikista luottamustoimista. Edelleen kunnanhallitus esittää valtuustolle,​ että se kutsuu varavaltuutetun jäljellä olevaksi toimikaudeksi sekä valitsee uudet henkilöt kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtajksi,​ perusturvalautakunnan varsinaiseksi jäseneksi,​ ympäristölautakunnan varajäseneksi ja Savon koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston henkilökohtaiseksi Sari HIntikka-​Variksen varajäseneksi. Kunnanhallitus valitsee edelleen uuden henkilökohtaisen varajäsenen Ari Weidelle Rautalammin kunnan Asunnonhankinta Oy:n hallitukseen.  

Valtuuston puheenjohtaja pyytää keskusvaalilautakuntaa määräämään uudet varavaltuutetut Suomen Keskustan valtuustoryhmään. 

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti, että

1. Juho Pahajoelle myönnetään ero kaikista luottamustoimista paikkakunnalta muuton takia.

2. valtuuston puheenjohtaja kutsuu jäljellä olevalle vaalikaudelle valtuutetuksi varavaltuutettu Anu Hotin.

3. valtuuston varapuheenjohtajaksi valitaan valtuutettu Jouko Korhonen.

4. perusturvalautakunnan varsinaiseksi jäseneksi valitaan valtuutettu Joni-Matti Kuikka.

5. ympäristölautakunnan varajäseneksi valitaan valtuutettu Anu Hotti.

6. Sari-Hintikka Variksen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Savon koulutuskuntayhtymään  valitaan Anu Hotti.

7. Kari Laitisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi kunnanhallitukseen valitaan Hannu Keinänen.

 

Valmistelija

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Kunnanvaltuusto myönsi kokouksessaan 2.2.2021 Juho Pahajoelle eron kaikista luottamustehtävistä paikkakunnalta poismuuton takia. 

Kunnanhallitus tekee esityksen Rautalammin Asunnonhankinta Oy:n yhtiökokoukselle yhtiön hallitukseen valittavasta Ari Weiden varajäsenestä. Jäsenyys kestää valtuustokauden loppuun saakka. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus tekee esityksen Rautalammin kunnan Asunnonhankinta Oy:n yhtiökokoukselle yhtiön hallitukseen Ari Weiden henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittavasta henkilöstä. Jäsenyys kestää valtuustokauden loppuun saakka.

Päätös

Kunnanhallitus esittää Rautalammin Asunnonhankinta Oy:n yhtiökokoukselle yhtiön hallitukseen Ari Weiden varajäseneksi Hannu Keinästä.


Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan kunnanhallitus
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätöss voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.